In caso di problema - Corso albanese+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / In caso di problema


Corso albanese - In caso di problema


Italiano Albanese
Mi può aiutare per favore ? Mund të më ndihmoni, ju lutem? - mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Mi sono perso Kam humbur - kam humbuɾ
Cosa desidera? Çfarë dëshironi? - ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Che è successo? Çfarë ndodhi? - ʧfaɾə ndɔði?
Dove posso trovare un interprete? Ku mund të gjej një përkthyes? - ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Dov'è la farmacia più vicina? Ku gjendet barnatorja më e afërt? - ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Puo' chiamare un medico per favore? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem? - mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Che cura segue al momento? Me çfarë po trajtoheni për momentin? - mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Un ospedale Një spital - ɲə spital
Una farmacia Një barnatore - ɲə baɾnatɔɾɛ
Un medico Një mjek - ɲə mjɛk
Servizio medico Shërbimi shëndetësor - ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Ho perso i documenti Kam humbur dokumentat - kam humbuɾ dɔkumεntat
Mi hanno rubato i documenti Më kanë vjedhur dokumentat - mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Ufficio degli oggetti smarriti Zyra e sendeve të gjetura - zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Posto di soccorso Urgjenca - uɾɟεnʦa
Uscita di sicurezza Dalja e urgjencës - dalja εuɾɟεnʦəs
La polizia Policia - pɔliʦia
Documenti Dokumenta - dɔkumεnta
Soldi Para - paɾa
Passaporto Pasaportë - pasapɔɾtə
Bagagli Bagazhe - baɡaʒε
No, grazie Jam në rregull, faleminderit - jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Lasciami in pace ! Më lini rehat! - mə lini ɾɛhat
Vattene ! Nisuni! - nisuni

Loecsen Print
9.7/10 (6 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi


(non sarà visualizzato)

Mostra i commenti
Commenti ×