식당 - 강좌 아르메니아어+ 15가지 주제
기본적인 표현, 대화, 누군가를 찾을 때, 시간, 헤어질 때, 술집, 식당, 택시, 교통, 호텔, 해변, 가족, 감정, 학습, 색깔, 숫자, 문제 발생시,

번역 / 식당


강좌 아르메니아어 - 식당


한국어 아르메니아어
식당 Ռեստորան - Restoran
뭐 드시고 싶어요? Ուտել ցանկանու՞մ ես - utel cankanum es?
Այո, ցանկանում եմ - Ayo, cankanum em
먹다 Ուտել - utel
어디서 먹을까요? Որտե՞ղ կարող ենք ուտել - Vorter karor enq utel?
어디서 점심을 먹을까요? Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել - Vorter karor enq tchashel?
저녁식사 Ընթրիք - Yntriq
아침식사 Նախաճաշ - Naxatchash
여기요! Ներողություն - Nerorutyun
메뉴판 좀 갖다 주세요 Ճաշացանկը, խնդրեմ - Tchashacanky, xndrem
메뉴판 여기 있어요 Ահա ճաշացանկը - Aha tchashacanky
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ - Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
밥이랑 Բրնձով - Brndzov
면이랑 Մակարոնով - Makaronov
감자 Կարտոֆիլ - Kartofil
야채 Բանջարեղեն - Bandjareren
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու - omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
Հաց - Hac
버터 Կարագ - Karag
샐러드 Աղցան - Artsan
디저트 Աղանդեր - Arander
과일 Միրգ - Mirg
칼 좀 갖다 주세요 Ներողություն, դանակ ունե՞ք - Nerorutyun, danak uneq?
네, 갖다 드릴게요 Այո, հիմա կբերեմ - Ayo, hima kberem
Դանակ - Danak
포오크 Պատառաքաղ - Pataraqar
숟가락 Գդալ - Gdal
이건 따뜻한 음식인가요? Սա տա՞ք ճաշատեսակ է - Sa taq tchashatesak e?
네. 그리고 아주 매워요. Այո, և շատ կծու - Ayo, ev shat ktsu
따뜻하다 Տաք - Taq
차갑다 Սառը - Sary
맵다 Կծու - Ktsu
전, 생선으로 할게요 Ես կվերցնեմ ձուկ - Es kvercnem dzuk
저도요 Ես նույնպես - Yes nuynpes

Loecsen Print
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!


(공개되지 않음)

의견 보기
의견 ×