헤어질 때 - 강좌 아르메니아어+ 15가지 주제
기본적인 표현, 대화, 누군가를 찾을 때, 시간, 헤어질 때, 술집, 식당, 택시, 교통, 호텔, 해변, 가족, 감정, 학습, 색깔, 숫자, 문제 발생시,

번역 / 헤어질 때


강좌 아르메니아어 - 헤어질 때


한국어 아르메니아어
시간이 늦어서 가야해요 Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ - Arden ush e: Es petq e gnam
다시 만날 수 있을까요? Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել - Karor enq krkin handipel?
네, 그럼요 Այո, հաճույքով - Ayo, hatchuyqov
우리 집 주소예요 Ես ապրում եմ այս հասցեում - Yes aprum em ays hasceum
전화번호 있어요? Հեռախոսահամար ունե՞ս - Herakhosahamar unes?
네, 여기있어요 Այո, ահա այն - Ayo, aha ayn
즐거운 시간을 보냈어요 Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ - Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
저도 만나서 반가웠어요 Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը - Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
조만간에 다시 만나요 Շուտով կրկին կհանդիպենք - Shutov krkin khandipenq
저도 그랬음 좋겠네요 Ես նույնպես հուսով եմ - Es nuynpes husov em
안녕히 가세요 Ցտեսությու'ն - Tstesutyun
내일 봐요 Մինչ վաղը - Minch vaghy
잘 가요 Առա'յժմ - Arayjhm

Loecsen Print
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!


(공개되지 않음)

의견 보기
의견 ×