택시 - 강좌 아르메니아어+ 15가지 주제
기본적인 표현, 대화, 누군가를 찾을 때, 시간, 헤어질 때, 술집, 식당, 택시, 교통, 호텔, 해변, 가족, 감정, 학습, 색깔, 숫자, 문제 발생시,

번역 / 택시


강좌 아르메니아어 - 택시


한국어 아르메니아어
택시! Տաքսի' - Taksi
어디 가십니까? Ու՞ր եք ցանկանում գնալ - ur eq tsankanum gnal?
역으로 가 주세요 Ես գնում եմ կայարան - yes gnum em kayaran
낮과 밤 호텔로 가 주세요 Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց - yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
공항으로 가 주세요 Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել - Karor eq indz odanavakayan tanel?
제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել - Karor eq urebers vertsel?
여기서 먼가요? Այստեղից հեռու՞ է - Aysterits heru e?
아니요, 이 근처예요 Ոչ, շատ մոտ է - Votch, shat mot e
네, 조금 멀어요 Այո, մի քիչ հեռու է - Ayo, mi qitch heru e
요금이 얼마나 나오나요? Որքա՞ն դա կարժենա - Vorqan da karjhena?
여기로 데려다 주세요 Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ - Tareq indz ays tery, xndrum em
오른쪽 입니다 Դեպի աջ - Depi adj
왼쪽입니다 Դեպի ձախ - Depi dzakh
곧장 가세요 Ուղիղ - urir
여기입니다 Այստեղ է - Ayster e
저쪽입니다 Այս կողմով - Ays kormov
여기서 세워 주세요 Կանգնե'ք - Stop
천천히 하세요 Մի' շտապեք - Mi shtapeq
영수증 하나 만들어 주세요 Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ - Karor eq indz ktron tal?

Loecsen Print
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!


(공개되지 않음)

의견 보기
의견 ×