ترجمة / القراق


الدروس الصربي - القراق
الدروس الصربي - القراق
www.loecsen.com

المغربي الصربي
تعطل لوقت، خصني نمشي Kasno je! Moram otići! - kasno ye moram otitchi
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ Možemo li se ponovo videti? - mojemo li sé ponovo videti
واخا Da, vrlo rado - da, vrlo rado
كنسكن هنا Ovo je moja adresa - ovo yé moya adresa
واش عندك رقم تيليفون ؟ Imaš li broj telefona? - imach li broy téléfona
ايه، هوا هدا Da, evo - da, évo
دوزت معاك وقت زوين Bilo mi je lepo s tobom - bilo mi yé lepo s tobom
حتا أنا، مزيان مني تلاقينا I meni je drago što sam te upoznala - i meni yé drago chto sam té oupoznala
غادي نتلاقاو قريب Videćemo se ponovno uskoro - videtchémo sé ponovno ouskoro
ان شاء الله I ja se nadam - i ya se nadam
بسلامة Zdravo - zdravo
نتلاقاو غدا Vidimo se sutra - vidimo sé soutra
( 0 الأصوات )

نحن نرحب بتعليقاتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم !

عرض التعليقات