Your browser does not support JavaScript! الدروس الطالياني مجان| تعلم الطالياني

الدروس الطالياني

1

17 موضوع
17 موضوع

التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
السلام
Buongiorno
مسا لخير
Buonasera
بسلامه
Arriverderci
من بعد
A dopo
ايه

لا
No
من فضلك
Per favore!
شكرا
Grazie
شكرا بزاف
Grazie mille
شكرا على المساعدة
Grazie per il suo aiuto
بلا جميل
Prego
واخا
Va bene
بشحال هدا عافاك؟
Quanto costa, per favore?
عَفْوا
Mi scusi !
ما فهمتش
Non ho capito
فهمت
Ho capito
معرفتش
Non so
ممنوع
Vietato
فين كاين لمرحاض من فضلك ؟
Dov'è il bagno per favore ?
سنة سعيدة
Buon anno!
عيد ميلاد سعيد
Buon compleanno!
مبروك لعواشر
Buone feste!
مبروك
Congratulazioni!مناقشة

مناقشة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
السلام، لباس؟
Buongiorno. Come stai ?
السلام، بخير.
Buongiorno. Bene, grazie
واش كتهضر الطاليانية
Parli italiano ?
لا، ماكنهضرش الطاليانية
No, non parlo italiano
غير شوية
Soltanto un po'
من اينا بلاد انتا ؟
Di dove sei ?
اشنوهي جنسيتك؟
Di che nazionalità sei?
انا طالياني
Sono italiano
و نتي ساكنة هنا؟
E tu, vivi qui?
ايه، ساكنة هنا
Si, abito qui
اسميتي سارة و نتا
Mi chiamo Sara, e tu ?
جوليان
Giuliano
اش كدير هنا؟
Che fai qui?
انا في عطلة
Sono in vacanza
نحن في عطلة
Siamo in vacanza
انا في سفر اعمال
Sono in viaggio d'affari
كانخدم هنا
Lavoro qui
كانخدمو هنا
Lavoriamo qui
اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟
Dove mi consigli di andare a mangiare?
كأين شي متحف قريب من هنا؟
C'è un museo qui vicino?
فين نقدر نتكونيكتا؟
Dove posso collegarmi a internet?التعلم

التعلم
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
بغيتي تعلم تهضر لغتي؟
Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
ايه، واخا
Con piacere!
اسميت هدا؟
Come si chiama ?
هادي طابلة
È un tavolo
طابلة، فهمتي؟
Un tavolo, hai capito ?
ما فهمتش
Non ho capito
عاود من فضلك
Puoi ripetere per favore ?
ممكن ليك متهضريش بالزربة؟
Puoi parlare più lentamente?
ممكن ليك تكتبيها عافاك؟
Potresti scriverlo per favore?
فهمت
Ho capitoالألوان

الألوان
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
عجبني لون هدا الطبلة
Mi piace il colore di questo tavolo
هادا حمر
È rosso
زرق
Blu
صفر
Giallo
بيض
Bianco
كحل
Nero
خضر
Verde
ليموني
Arancione
عكري
Viola
رمادي
Grigioالأعداد

الأعداد
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
زيرو
Zero
واحد
Uno
جوج
Due
تلاتة
Tre
ربعة
Quattro
خمسة
Cinque
ستة
Sei
سبعة
Sette
تمنية
Otto
تسعة
Nove
عشرة
Dieci
حضاش
Undici
طناش
Dodici
تلطاش
Tredici
ربعطاش
Quattordici
خمسطاش
Quindici
سطاش
Sedici
سبعطاش
Diciassette
تمنطاش
Diciotto
تسعطاش
Diciannove
عشرين
Venti
واحد أو عشرين
Ventuno
تنين او عشرين
Ventidue
تلاتة او عشرين
Ventitre
ربعة او عشرين
Ventiquattro
خمسة أو عشرين
Venticinque
ستة او عشرين
Ventisei
سبعة او عشرين
Ventisette
تمنية او عشرين
Ventotto
تسعة او عشرين
Ventinove
تلاتين
Trenta
واحد أو تلاتين
Trentuno
تنين او تلاتين
Trentadue
تلاتة او تلاتين
Trentatre
ربعة او تلاتين
Trentaquattro
خمسة أو تلاتين
Trentacinque
ستة او تلاتين
Trentasei
ربعين
Quaranta
خمسين
Cinquanta
ستين
Sessanta
سبعين
Settanta
تمانين
Ottanta
تسعين
Novanta
ميا
Cento
ميا او خمسين
Cento-cinque
ميتين
Duecento
تلت ميا
Trecento
ربع ميا
Quattrocento
ألف
Mille
ألف أو خمس ميا
Millecinquecento
ألفين
Duemila
عشرالاف
Diecimilaالتوقيت الزمني

التوقيت الزمني
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
ايمتا جيتي لهنا؟
Da quando sei qui?
ليوم
Da oggi
لبارح
Da ieri
هادي يومين
Da due giorni
شحال غادي تبقا هنا؟
Quanto tempo resti ?
غادي نمشي غدة
Riparto domani
غادي نمشي بعد غدة
Riparto dopodomani
غادي من بعد تلت ايام
Riparto tra tre giorni
تنين
Lunedì
تلات
Martedì
لاربعا
Mercoledì
لخميس
Giovedì
جمعة
Venerdì
سبت
Sabato
لحد
Domenica
شهر واحد
Gennaio
شهر جوج
Febbraio
شهر تلاتة
Marzo
شهر ربعة
Aprile
شهر خمسة
Maggio
شهر ستة
Giugno
شهر سبعة
Luglio
شهر تمنية
Agosto
شهر تسعة
Settembre
شهر عشرة
Ottobre
شهر حضاش
Novembre
شهر طناش
Dicembre
أشمن ساعة غادي تمشي؟
A che ora parti ?
الصباح... معا تمنية
La mattina, alle otto
الصباح... معا تمنية أو ربع
La mattina, alle otto e un quarto
الصباح... معا تمنية أو نص
La mattina, alle otto e trenta
الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين
La mattina, alle otto e quarantacinque
انا معطل
Sono in ritardoطاكسي

طاكسي
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
! طاكسي
Taxi!
فين غادي ؟
Dove vuole andare?
غادي لمحطة
Vado alla stazione
غادي لفندق ليل و نهار
Vado all'hotel Giorno e Notte
ممكن توصلني للمطار؟
Mi puo' portare all'aeroporto?
ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟
Puo' prendere i miei bagagli?
واش بعيد من هنا؟
È lontano da qui ?
لا، قريب
No è vicino
بعيد شوية
Sì è un po' più lontano
بشحال؟
Quanto costa?
ديني هنا عافاك
Mi porti qui per favore
علا ليمن
A destra
علا ليسر
A sinistra
نيشان
Dritto
كاين هنا
È qui
هنا
È di là
!سطوب
Alt!
خود وقتك
Faccia con comodo
ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟
Mi puo' fare una ricevuta per favore?المشاعر

المشاعر
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
كنبغي بلادكم بزاف
Il tuo paese mi piace molto
كنبغيك
Ti amo
انا فرحان
Sono felice
انا حزين
Sono triste
كنحس براسي مزيان
Sto bene qui
فيا لبرد
Sento freddo
فيا الصهد
Sento caldo
كبير بزاف
È' troppo grande
صغير بزاف
È troppo piccolo
هو هاداك
È perfetto
بغيتي تخرج ليوما فاليل؟
Vuoi uscire stasera?
بغيت نخرج ليوم فاليل
Vorrei uscire stasera
فكرة مزيانة
È una buon'idea
باغي ننشط
Ho voglia di divertirmi
لا ماشي فكرة مزيانة
Non è una buon'idea
مباغيش نخرج ليوم
Non ho voglia di uscire stasera
باغي نرتاح
Ho voglia di riposarmi
بغيت دير الرياضة؟
Vuoi fare sport?
اه باغي ننشط
Sì, ho bisogno di sfogarmi!
كنلعب التنيس
Io gioco a tennis
لا شكرا عيان بزاف
No grazie, sono abbastanza stancoالعائلة

العائلة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
عند ك لعائلة هنا ؟
Hai dei parenti qui?
لواليد
Mio padre
لواليدة
Mia madre
ولدي
Mio figlio
بنتي
Mia figlia
خويا
Un fratello
أختي
Una sorella
واحد صاحبي
Un amico
صديقتي
Un'amica
صاحبي
Il mio ragazzo
صاحبتي
La mia ragazza
راجلي
Mio marito
مراتي
Mia moglieحانة

حانة
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
لبار
Il bar
تشرب شي حاجة؟
Vuoi bere qualcosa?
الشرب
Bere
الكاس
Bicchiere
واخا
Con piacere
أشنو تاخد؟
Che cosa prendi?
كاين لما أولا لعصير
C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
لما
Acqua
ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟
Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
كلاصون
Un po' di ghiaccio?
شوكلاط
Una cioccolata
لحليب
Del latte
أتاي
Del tè
قهوة
Del caffè
سكر
Con zucchero
بلحليب
Con panna
روج
Del vino
بيرة
Una birra
أتاي من فضلك
Un tè, per favore
بيرة من فضلك
Una birra per favore
أشنو بغيتي تشربي؟
Cosa vuoi bere ?
جوج أتاي من فضلك
Due tè per favore
جوج بيرات من فضلك
Due birre per favore
والو، شكرا
Niente, grazie
في صحتك
Alla tua
في صحتنا
Salute
لحساب من فضلك
Il conto per favore
شحال لحساب ؟
Quanto Le devo, per favore ?
ميتين درهم
Venti Euro
عارضة عليك
È per meمطعم

مطعم
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
ريسطورون
Il ristorante
تاكل شي حاجة ؟
Vuoi mangiare?
واخا
Sì, ne ho voglia
الماكلة
Mangiare
فين نقدرو ناكلو؟
Dove possiamo mangiare?
فين نقدرو نتغداو؟
Dove possiamo pranzare?
لعشا
La cena
لفطور
La prima colazione
!من فضلك
Per favore !
!لا كارط عافاك
Il menu per favore!
!هاهي لاكارط
Ecco il menu!
اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟
Cosa preferisci? Carne o pesce?
بروز
Con riso
بليبات
Con pasta
بي بطاطا
Delle patate
بلخضرة
Della verdura
لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟
Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
لخبز
Del pane
زبدة
Del burro
شلاضة
Un'insalata
ديسير
Un dolce
فواكه
Della frutta
عندك موس عافاك؟
Ha un coltello per favore?
وخ انا غادي نجيبو دابا
Sì, glielo porto subito
موس
Un coltello
فورشيطة
Una forchetta
معالقة
Un cucchiaio
واش هادا طبق ساخن؟
È un piatto caldo?
!اه و فيه ليقاما بزاف
Sì, ed anche molto speziato!
سخون
Caldo
بارد
Freddo
فيه ليقاما
Speziato
غادي ناخد لحوت
Prenderò il pesce!
حتا أنا
Anch'ioالقراق

القراق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
تعطل لوقت، خصني نمشي
È tardi ! Devo andare!
واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟
Ci rivedremo ?
واخا
Sì, certamente
كنسكن هنا
Abito a quest'indirizzo
واش عندك رقم تيليفون ؟
Hai un numero di telefono?
ايه، هوا هدا
Sì, eccolo
دوزت معاك وقت زوين
Ho trascorso un momento piacevole con te
حتا أنا، مزيان مني تلاقينا
Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
غادي نتلاقاو قريب
Ci rivedremo presto
ان شاء الله
Lo spero anch'io
بسلامة
Arrivederci
نتلاقاو غدا
A domani
بسلامة
Ciaoالمواصلات

المواصلات
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
من فضلك / كنقلب علاالطوبيس
Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟
Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
فين غادي هاد التران عافاك؟
Dove va questo treno per favore?
واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟
Questo treno si ferma alla Città del Sole?
أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟
Quando parte il treno per la Città del Sole?
أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟
Quando arriva il treno per la Città del Sole?
تيكي لمدينة الشمش من فضلك
Un biglietto per La Città del Sole per favore
عندك توقيت الترانات؟
Conosce l'orario dei treni?
توقيت الطوبيسات
L'orario degli autobus
فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟
Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
هوا هدا
È quello
شكرا
Grazie
بلا جميل، طريق السلامة
Di niente. Buon Viaggio
لميكانيسيان
Il meccanico
سطاسيون
La pompa di benzina
عمر من فضلك
Il pieno, per favore
بشكليطة
Bici
الصونطر فيل
Il centro città
خرجة ديال لمدينة
La periferia
هادي مدينة كبيرة
È una grande città
هادا فيلاج
È un paese
جبل
Una montagna
واد
Un lago
عروبية
La campagnaالبحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
واش سارة هنا من فضلك ؟
C'è Sara per favore ?
اه هاهي هنا
Sì, è qui
لا خرجات
È uscita
ممكن تعيط ليها في البورطابل
Puo' chiamarla al cellulare
عارف فين نفدر نلقاها؟
Sa dove posso trovarla?
هي في الخدمة
È andata al lavoro
هي فدارها
È a casa sua
واش جوليان هنا عافاك؟
C'è Giuliano per favore ?
اه. هاهوهنا
Sì, è qui
لا خرج
È uscito
عارفة فين نقدر نلقاها؟
Sa dove posso trovarlo?
ممكن تعيطي ليها في لبورطابل
Puo' chiamarlo al cellulare
هو في الخدمة
È andato al lavoro
هو فدارو
È a casa suaفندق

فندق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
اوطيل
L'hotel
ابارتمون
Appartamento
مرحبا
Benvenuti!
عندك شي بيت خاوي ؟
Ha una camera libera?
كأين شي حمام فلبيت؟
È una camera con bagno?
واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟
Preferisce due letti separati?
بغيتي غرفة مزدوجة؟
Desidera una camera doppia?
غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش
Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
غرفة بالفطور
Camera con la prima colazione
بشحال الليلة؟
Qual è il prezzo per una notte?
بشحال تمن الليلة؟
Prima vorrei vedere la camera, per favore!
!معلوم
Sì, certo!
شكرا, لبيت مزيان
Grazie, la camera va benissimo.
واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم
Va bene, posso prenotare per questa sera?
غاليا عليا, شكرا
La ringrazio, ma è troppo cara per me
ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟
Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
فين كأين بيتي عافاك؟
Dove si trova la mia camera, per favore?
في الطابق الاول
È al primo piano
كأين السانسور؟
C'è un ascensore?
السانسور عليسر
L'ascensore è alla sua sinistra
السانسور عليمن
L'ascensore è alla sua destra
فين كأينة المصبنة؟
Dov'è la lavanderia?
في الطابق السفلي
È al pianterreno.
الطابق السفلي
Pianterreno.
البيت
Camera
البريسينغ
Lavanderia
صالون الحلاقة
Parrucchiere
موقف السيارات
Parcheggio auto
نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟
Vediamoci nella sala conferenze?
قاعة لجتماعات
La sala di riunione
البيسين سخون
La piscina è riscaldata
البيسين
La piscina
فيقيني مع السبعة عافاك
Mi svegli alle sette per favore
الساروت عافاك
La chiave per favore
الباس عافاك
Il pass per favore
كأينين شي ميساجات ليا؟
Ci sono messaggi per me?
اه, هاهوما
Sì, eccoli
اه متوصلتي بوالو
No, non ha ricevuto nulla
فين نقدر نصرف؟
Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
ممكن تصرفي ليا عافاك؟
Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟
Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?بحر

بحر
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
لبحر
La spiaggia
فين نقدر نشري كورة؟
Sa dove posso comprare un palloncino?
كأين حانوت فهاد جيهة
C'è un negozio da questa parte
كورة
Un palloncino
منظار
Un binocolo
كاصكيط
Un berretto
سربيتة
Asciugamano
صاندالة
Sandali
سطل
Secchiello
كريم ضد الشمس
Crema solare
مأيو
Costume da bagno maschile
نظاظر د الشمش
Occhiali da sole
قشريات
Crostaceo
نتشمش
Fare un bagno di sole
مشمش
Assolato
غروب الشمش
Tramonto
باراصول
Ombrellone
الشمش
Sole
التشماش
Insolazione
واش خطر العومان هنا؟
È pericoloso nuotare qui?
لا ماشي خطر
No, non è pericoloso
اه العومان هنا خطر
Sì, è vietato farsi il bagno qui
العومان
Nuotare
السباحة
Nuoto
الموجة
Onda
لبحر
Mare
الكتبان
Duna
الرملة
Sabbia
اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟
Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
الوقت غادي يتبدل
Il tempo sta cambiando
غادية طيح الشتا
Pioverà
غاديا تكون الشمش
Ci sarà il sole
غأيكون الريح بزاف
Ci sarà molto vento
مأيو
Costume da bagno
الظل
Ombraفي حالة قلق

في حالة قلق
التقدم
0%
بدء اختبار جديد
Q1
واش تقدر تعاوني من فضلك ؟
Mi può aiutare per favore ?
توضرت
Mi sono perso
اش حب لخاطر؟
Cosa desidera?
اش وقع
Che è successo?
فين نقدر نلقى مترجم؟
Dove posso trovare un interprete?
كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟
Dov'è la farmacia più vicina?
ممكن تعيطي لشي طبيب؟
Puo' chiamare un medico per favore?
اش من طريطمون متبع دابا؟
Che cura segue al momento?
سبيطار
Un ospedale
فارماصيان
Una farmacia
طبيب
Un medico
مصلحة طبية
Servizio medico
توضرو ليا لوراق
Ho perso i documenti
تسرقو ليا لوراق
Mi hanno rubato i documenti
مكتب الاغراض اللي تلقات
Ufficio degli oggetti smarriti
مركز الانقاد
Posto di soccorso
مخرج الاغاثة
Uscita di sicurezza
لبوليس
La polizia
لوراق
Documenti
لفلوس
Soldi
لباسبور
Passaporto
لحوايج
Bagagli
لا بلاش، شكرا
No, grazie
بعد مني
Lasciami in pace !
سير فحالك
Vattene !