الطالياني > الأبجدية

الأبجدية : الطالياني

الطاليانيالمغربي
1A
a che ora parti ? أشمن ساعة غادي تمشي؟
2B
bagagli لحوايج
3C
c'è dell' acqua o dei succhi di frutta كاين لما أولا لعصير
4D
da quando sei qui? ايمتا جيتي لهنا؟
5E
È a casa sua هي فدارها
6F
faccia con comodo خود وقتك
7G
gennaio شهر واحد
8H
ha un coltello per favore? عندك موس عافاك؟
9I
il bar لبار
10L
l'ascensore è alla sua destra السانسور عليمن
11M
maggio شهر خمسة
12N
nero كحل
13O
occhiali da sole نظاظر د الشمش
14P
parcheggio auto موقف السيارات
15Q
qual è il prezzo per una notte? بشحال الليلة؟
16R
riparto domani غادي نمشي غدة
17S
sa dove posso comprare un palloncino? فين نقدر نشري كورة؟
18T
ti amo كنبغيك
19U
ufficio degli oggetti smarriti مكتب الاغراض اللي تلقات
20V
va bene واخا
21Z
zero زيرو