ترجمة / طاكسي


الدروس الكرواتي - طاكسي
الدروس الكرواتي - طاكسي
www.loecsen.com

المغربي الكرواتي
! طاكسي Taxi! - taxi
فين غادي ؟ Kamo ćete? - kamo tchètè
غادي لمحطة Na kolodvor, molim - na kolodvor, molim
غادي لفندق ليل و نهار U hotel Dan i Noć - ou hotel dan i notch
ممكن توصلني للمطار؟ Možete li me odvesti na aerodrom? - mojeté li mé odvesti na aerodrom
ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ Možete li uzeti moju prtljagu? - mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
واش بعيد من هنا؟ Je li daleko odavde? - yé li daleko odavde
لا، قريب Ne, blizu je - ne, blizou ye
بعيد شوية Da, to je malo dalje - da, to yé malo dalye
بشحال؟ Koliko će koštati? - koliko tché kochtati
ديني هنا عافاك Odvedite me tu - odvedité mé tou
علا ليمن Na desno - na desno
علا ليسر Na lijevo - na liyevo
نيشان Samo ravno - samo ravno
كاين هنا Tu je - tou ye
هنا Tamo je - tamo yé
!سطوب Stop! - stop
خود وقتك Ne morate se žuriti - né moraté sé jouriti
ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ Mogu li dobiti račun, molim Vas? - mogou li dobiti ratchoun, molim vas
( 0 الأصوات )

نحن نرحب بتعليقاتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم !

عرض التعليقات