مفردات > الطالياني

1 - التعابير الأساسية
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 السلام 🔊 Buongiorno
🔊 مسا لخير 🔊 Buonasera
🔊 بسلامه 🔊 Arrivederci
🔊 من بعد 🔊 A dopo
🔊 ايه 🔊 Sì
🔊 لا 🔊 No
🔊 من فضلك 🔊 Per favore!
🔊 شكرا 🔊 Grazie
🔊 شكرا بزاف 🔊 Grazie mille
🔊 شكرا على المساعدة 🔊 Grazie per il suo aiuto
🔊 بلا جميل 🔊 Prego
🔊 واخا 🔊 Va bene
🔊 بشحال هدا عافاك؟ 🔊 Quanto costa, per favore?
🔊 عَفْوا 🔊 Mi scusi !
🔊 ما فهمتش 🔊 Non ho capito
🔊 فهمت 🔊 Ho capito
🔊 معرفتش 🔊 Non so
🔊 ممنوع 🔊 Vietato
🔊 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ 🔊 Dov'è il bagno per favore ?
🔊 سنة سعيدة 🔊 Buon anno!
🔊 عيد ميلاد سعيد 🔊 Buon compleanno!
🔊 مبروك لعواشر 🔊 Buone feste!
🔊 مبروك 🔊 Congratulazioni!
2 - مناقشة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 السلام، لباس؟ 🔊 Buongiorno. Come stai ?
🔊 السلام، بخير. 🔊 Buongiorno. Bene, grazie
🔊 واش كتهضر الطاليانية 🔊 Parli italiano ?
🔊 لا، ماكنهضرش الطاليانية 🔊 No, non parlo italiano
🔊 غير شوية 🔊 Soltanto un po'
🔊 من اينا بلاد انتا ؟ 🔊 Di dove sei ?
🔊 اشنوهي جنسيتك؟ 🔊 Di che nazionalità sei?
🔊 أنا عربي 🔊 Sono marocino
🔊 و نتي ساكنة هنا؟ 🔊 E tu, vivi qui?
🔊 ايه، ساكنة هنا 🔊 Si, abito qui
🔊 اسميتي سارة و نتا 🔊 Mi chiamo Sara, e tu ?
🔊 جوليان 🔊 Giuliano
🔊 اش كدير هنا؟ 🔊 Che fai qui?
🔊 انا في عطلة 🔊 Sono in vacanza
🔊 نحن في عطلة 🔊 Siamo in vacanza
🔊 انا في سفر اعمال 🔊 Sono in viaggio d'affari
🔊 كانخدم هنا 🔊 Lavoro qui
🔊 كانخدمو هنا 🔊 Lavoriamo qui
🔊 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ 🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare?
🔊 كأين شي متحف قريب من هنا؟ 🔊 C'è un museo qui vicino?
🔊 فين نقدر نتكونيكتا؟ 🔊 Dove posso collegarmi a internet?
3 - التعلم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ 🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
🔊 ايه، واخا 🔊 Con piacere!
🔊 اسميت هدا؟ 🔊 Come si chiama ?
🔊 هادي طابلة 🔊 È un tavolo
🔊 طابلة، فهمتي؟ 🔊 Un tavolo, hai capito ?
🔊 ما فهمتش 🔊 Non ho capito
🔊 عاود من فضلك 🔊 Puoi ripetere per favore ?
🔊 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ 🔊 Puoi parlare più lentamente?
🔊 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ 🔊 Potresti scriverlo per favore?
🔊 فهمت 🔊 Ho capito
4 - الألوان
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 عجبني لون هدا الطبلة 🔊 Mi piace il colore di questo tavolo
🔊 هادا حمر 🔊 È rosso
🔊 زرق 🔊 Blu
🔊 صفر 🔊 Giallo
🔊 بيض 🔊 Bianco
🔊 كحل 🔊 Nero
🔊 خضر 🔊 Verde
🔊 ليموني 🔊 Arancione
🔊 عكري 🔊 Viola
🔊 رمادي 🔊 Grigio
5 - الأعداد
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 زيرو 🔊 Zero
🔊 واحد 🔊 Uno
🔊 جوج 🔊 Due
🔊 تلاتة 🔊 Tre
🔊 ربعة 🔊 Quattro
🔊 خمسة 🔊 Cinque
🔊 ستة 🔊 Sei
🔊 سبعة 🔊 Sette
🔊 تمنية 🔊 Otto
🔊 تسعة 🔊 Nove
🔊 عشرة 🔊 Dieci
🔊 حضاش 🔊 Undici
🔊 طناش 🔊 Dodici
🔊 تلطاش 🔊 Tredici
🔊 ربعطاش 🔊 Quattordici
🔊 خمسطاش 🔊 Quindici
🔊 سطاش 🔊 Sedici
🔊 سبعطاش 🔊 Diciassette
🔊 تمنطاش 🔊 Diciotto
🔊 تسعطاش 🔊 Diciannove
🔊 عشرين 🔊 Venti
🔊 واحد أو عشرين 🔊 Ventuno
🔊 تنين او عشرين 🔊 Ventidue
🔊 تلاتة او عشرين 🔊 Ventitre
🔊 ربعة او عشرين 🔊 Ventiquattro
🔊 خمسة أو عشرين 🔊 Venticinque
🔊 ستة او عشرين 🔊 Ventisei
🔊 سبعة او عشرين 🔊 Ventisette
🔊 تمنية او عشرين 🔊 Ventotto
🔊 تسعة او عشرين 🔊 Ventinove
🔊 تلاتين 🔊 Trenta
🔊 واحد أو تلاتين 🔊 Trentuno
🔊 تنين او تلاتين 🔊 Trentadue
🔊 تلاتة او تلاتين 🔊 Trentatre
🔊 ربعة او تلاتين 🔊 Trentaquattro
🔊 خمسة أو تلاتين 🔊 Trentacinque
🔊 ستة او تلاتين 🔊 Trentasei
🔊 ربعين 🔊 Quaranta
🔊 خمسين 🔊 Cinquanta
🔊 ستين 🔊 Sessanta
🔊 سبعين 🔊 Settanta
🔊 تمانين 🔊 Ottanta
🔊 تسعين 🔊 Novanta
🔊 ميا 🔊 Cento
🔊 ميا او خمسين 🔊 Cento-cinque
🔊 ميتين 🔊 Duecento
🔊 تلت ميا 🔊 Trecento
🔊 ربع ميا 🔊 Quattrocento
🔊 ألف 🔊 Mille
🔊 ألف أو خمس ميا 🔊 Millecinquecento
🔊 ألفين 🔊 Duemila
🔊 عشرالاف 🔊 Diecimila
6 - التوقيت الزمني
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 ايمتا جيتي لهنا؟ 🔊 Da quando sei qui?
🔊 ليوم 🔊 Da oggi
🔊 لبارح 🔊 Da ieri
🔊 هادي يومين 🔊 Da due giorni
🔊 شحال غادي تبقا هنا؟ 🔊 Quanto tempo resti ?
🔊 غادي نمشي غدة 🔊 Riparto domani
🔊 غادي نمشي بعد غدة 🔊 Riparto dopodomani
🔊 غادي من بعد تلت ايام 🔊 Riparto tra tre giorni
🔊 تنين 🔊 Lunedì
🔊 تلات 🔊 Martedì
🔊 لاربعا 🔊 Mercoledì
🔊 لخميس 🔊 Giovedì
🔊 جمعة 🔊 Venerdì
🔊 سبت 🔊 Sabato
🔊 لحد 🔊 Domenica
🔊 شهر واحد 🔊 Gennaio
🔊 شهر جوج 🔊 Febbraio
🔊 شهر تلاتة 🔊 Marzo
🔊 شهر ربعة 🔊 Aprile
🔊 شهر خمسة 🔊 Maggio
🔊 شهر ستة 🔊 Giugno
🔊 شهر سبعة 🔊 Luglio
🔊 شهر تمنية 🔊 Agosto
🔊 شهر تسعة 🔊 Settembre
🔊 شهر عشرة 🔊 Ottobre
🔊 شهر حضاش 🔊 Novembre
🔊 شهر طناش 🔊 Dicembre
🔊 أشمن ساعة غادي تمشي؟ 🔊 A che ora parti ?
🔊 الصباح... معا تمنية 🔊 La mattina, alle otto
🔊 الصباح... معا تمنية أو ربع 🔊 La mattina, alle otto e un quarto
🔊 الصباح... معا تمنية أو نص 🔊 La mattina, alle otto e trenta
🔊 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين 🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque
🔊 انا معطل 🔊 Sono in ritardo
7 - طاكسي
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 !?طاكسي 🔊 Taxi!
🔊 فين غادي ؟ 🔊 Dove vuole andare?
🔊 غادي لمحطة 🔊 Vado alla stazione
🔊 غادي لفندق ليل و نهار 🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte
🔊 ممكن توصلني للمطار؟ 🔊 Mi puo' portare all'aeroporto?
🔊 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ 🔊 Puo' prendere i miei bagagli?
🔊 واش بعيد من هنا؟ 🔊 È lontano da qui ?
🔊 لا، قريب 🔊 No è vicino
🔊 بعيد شوية 🔊 Sì è un po' più lontano
🔊 بشحال؟ 🔊 Quanto costa?
🔊 ديني هنا عافاك 🔊 Mi porti qui per favore
🔊 علا ليمن 🔊 A destra
🔊 علا ليسر 🔊 A sinistra
🔊 نيشان 🔊 Dritto
🔊 كاين هنا 🔊 È qui
🔊 هنا 🔊 È di là
🔊 !سطوب 🔊 Alt!
🔊 خود وقتك 🔊 Faccia con comodo
🔊 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ 🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore?
8 - العائلة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 عند ك لعائلة هنا ؟ 🔊 Hai dei parenti qui?
🔊 لواليد 🔊 Mio padre
🔊 لواليدة 🔊 Mia madre
🔊 ولدي 🔊 Mio figlio
🔊 بنتي 🔊 Mia figlia
🔊 خويا 🔊 Un fratello
🔊 أختي 🔊 Una sorella
🔊 واحد صاحبي 🔊 Un amico
🔊 صديقتي 🔊 Un'amica
🔊 صاحبي 🔊 Il mio ragazzo
🔊 صاحبتي 🔊 La mia ragazza
🔊 راجلي 🔊 Mio marito
🔊 مراتي 🔊 Mia moglie
9 - المشاعر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 كنبغي بلادكم بزاف 🔊 Il tuo paese mi piace molto
🔊 كنبغيك 🔊 Ti amo
🔊 انا فرحان 🔊 Sono felice
🔊 انا حزين 🔊 Sono triste
🔊 كنحس براسي مزيان 🔊 Sto bene qui
🔊 فيا لبرد 🔊 Sento freddo
🔊 فيا الصهد 🔊 Sento caldo
🔊 كبير بزاف 🔊 È' troppo grande
🔊 صغير بزاف 🔊 È troppo piccolo
🔊 هو هاداك 🔊 È perfetto
🔊 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ 🔊 Vuoi uscire stasera?
🔊 بغيت نخرج ليوم فاليل 🔊 Vorrei uscire stasera
🔊 فكرة مزيانة 🔊 È una buon'idea
🔊 باغي ننشط 🔊 Ho voglia di divertirmi
🔊 لا ماشي فكرة مزيانة 🔊 Non è una buon'idea
🔊 مباغيش نخرج ليوم 🔊 Non ho voglia di uscire stasera
🔊 باغي نرتاح 🔊 Ho voglia di riposarmi
🔊 بغيت دير الرياضة؟ 🔊 Vuoi fare sport?
🔊 اه باغي ننشط 🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi!
🔊 كنلعب التنيس 🔊 Io gioco a tennis
🔊 لا شكرا عيان بزاف 🔊 No grazie, sono abbastanza stanco
10 - حانة
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 لبار 🔊 Il bar
🔊 تشرب شي حاجة؟ 🔊 Vuoi bere qualcosa?
🔊 الشرب 🔊 Bere
🔊 الكاس 🔊 Bicchiere
🔊 واخا 🔊 Con piacere
🔊 أشنو تاخد؟ 🔊 Che cosa prendi?
🔊 كاين لما أولا لعصير 🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
🔊 لما 🔊 Acqua
🔊 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ 🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
🔊 كلاصون 🔊 Un po' di ghiaccio?
🔊 شوكلاط 🔊 Una cioccolata
🔊 لحليب 🔊 Del latte
🔊 أتاي 🔊 Del tè
🔊 قهوة 🔊 Del caffè
🔊 سكر 🔊 Con zucchero
🔊 بلحليب 🔊 Con panna
🔊 روج 🔊 Del vino
🔊 بيرة 🔊 Una birra
🔊 أتاي من فضلك 🔊 Un tè, per favore
🔊 بيرة من فضلك 🔊 Una birra per favore
🔊 أشنو بغيتي تشربي؟ 🔊 Cosa vuoi bere ?
🔊 جوج أتاي من فضلك 🔊 Due tè per favore
🔊 جوج بيرات من فضلك 🔊 Due birre per favore
🔊 والو، شكرا 🔊 Niente, grazie
🔊 في صحتك 🔊 Alla tua
🔊 في صحتنا 🔊 Salute
🔊 لحساب من فضلك 🔊 Il conto per favore
🔊 شحال لحساب ؟ 🔊 Quanto Le devo, per favore ?
🔊 ميتين درهم 🔊 Venti Euro
🔊 عارضة عليك 🔊 È per me
11 - مطعم
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 ريسطورون 🔊 Il ristorante
🔊 تاكل شي حاجة ؟ 🔊 Vuoi mangiare?
🔊 واخا 🔊 Sì, ne ho voglia
🔊 الماكلة 🔊 Mangiare
🔊 فين نقدرو ناكلو؟ 🔊 Dove possiamo mangiare?
🔊 فين نقدرو نتغداو؟ 🔊 Dove possiamo pranzare?
🔊 لعشا 🔊 La cena
🔊 لفطور 🔊 La prima colazione
🔊 !من فضلك 🔊 Per favore !
🔊 !لا كارط عافاك 🔊 Il menu per favore!
🔊 !هاهي لاكارط 🔊 Ecco il menu!
🔊 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ 🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce?
🔊 بروز 🔊 Con riso
🔊 بليبات 🔊 Con pasta
🔊 بي بطاطا 🔊 Delle patate
🔊 بلخضرة 🔊 Della verdura
🔊 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ 🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
🔊 لخبز 🔊 Del pane
🔊 زبدة 🔊 Del burro
🔊 شلاضة 🔊 Un'insalata
🔊 ديسير 🔊 Un dolce
🔊 فواكه 🔊 Della frutta
🔊 عندك موس عافاك؟ 🔊 Ha un coltello per favore?
🔊 وخ انا غادي نجيبو دابا 🔊 Sì, glielo porto subito
🔊 موس 🔊 Un coltello
🔊 فورشيطة 🔊 Una forchetta
🔊 معالقة 🔊 Un cucchiaio
🔊 واش هادا طبق ساخن؟ 🔊 È un piatto caldo?
🔊 !اه و فيه ليقاما بزاف 🔊 Sì, ed anche molto speziato!
🔊 سخون 🔊 Caldo
🔊 بارد 🔊 Freddo
🔊 فيه ليقاما 🔊 Speziato
🔊 غادي ناخد لحوت 🔊 Prenderò il pesce!
🔊 حتا أنا 🔊 Anch'io
12 - القراق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 تعطل لوقت، خصني نمشي 🔊 È tardi ! Devo andare!
🔊 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ 🔊 Ci rivedremo ?
🔊 واخا 🔊 Sì, certamente
🔊 كنسكن هنا 🔊 Abito a quest'indirizzo
🔊 واش عندك رقم تيليفون ؟ 🔊 Hai un numero di telefono?
🔊 ايه، هوا هدا 🔊 Sì, eccolo
🔊 دوزت معاك وقت زوين 🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te
🔊 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا 🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
🔊 غادي نتلاقاو قريب 🔊 Ci rivedremo presto
🔊 ان شاء الله 🔊 Lo spero anch'io
🔊 بسلامة 🔊 Arrivederci
🔊 نتلاقاو غدا 🔊 A domani
🔊 بسلامة 🔊 Ciao
13 - المواصلات
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس 🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
🔊 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ 🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
🔊 فين غادي هاد التران عافاك؟ 🔊 Dove va questo treno per favore?
🔊 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ 🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole?
🔊 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ 🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole?
🔊 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ 🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole?
🔊 تيكي لمدينة الشمش من فضلك 🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore
🔊 عندك توقيت الترانات؟ 🔊 Conosce l'orario dei treni?
🔊 توقيت الطوبيسات 🔊 L'orario degli autobus
🔊 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ 🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
🔊 هوا هدا 🔊 È quello
🔊 شكرا 🔊 Grazie
🔊 بلا جميل، طريق السلامة 🔊 Di niente. Buon Viaggio
🔊 لميكانيسيان 🔊 Il meccanico
🔊 سطاسيون 🔊 La pompa di benzina
🔊 عمر من فضلك 🔊 Il pieno, per favore
🔊 بشكليطة 🔊 Bici
🔊 الصونطر فيل 🔊 Il centro città
🔊 خرجة ديال لمدينة 🔊 La periferia
🔊 هادي مدينة كبيرة 🔊 È una grande città
🔊 هادا فيلاج 🔊 È un paese
🔊 جبل 🔊 Una montagna
🔊 واد 🔊 Un lago
🔊 عروبية 🔊 La campagna
14 - فندق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 اوطيل 🔊 L'hotel
🔊 ابارتمون 🔊 Appartamento
🔊 مرحبا 🔊 Benvenuti!
🔊 عندك شي بيت خاوي ؟ 🔊 Ha una camera libera?
🔊 كأين شي حمام فلبيت؟ 🔊 È una camera con bagno?
🔊 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ 🔊 Preferisce due letti separati?
🔊 بغيتي غرفة مزدوجة؟ 🔊 Desidera una camera doppia?
🔊 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش 🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
🔊 غرفة بالفطور 🔊 Camera con la prima colazione
🔊 بشحال الليلة؟ 🔊 Qual è il prezzo per una notte?
🔊 بشحال تمن الليلة؟ 🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore!
🔊 !معلوم 🔊 Sì, certo!
🔊 شكرا, لبيت مزيان 🔊 Grazie, la camera va benissimo.
🔊 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم 🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera?
🔊 غاليا عليا, شكرا 🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me
🔊 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ 🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
🔊 فين كأين بيتي عافاك؟ 🔊 Dove si trova la mia camera, per favore?
🔊 في الطابق الاول 🔊 È al primo piano
🔊 كأين السانسور؟ 🔊 C'è un ascensore?
🔊 السانسور عليسر 🔊 L'ascensore è alla sua sinistra
🔊 السانسور عليمن 🔊 L'ascensore è alla sua destra
🔊 فين كأينة المصبنة؟ 🔊 Dov'è la lavanderia?
🔊 في الطابق السفلي 🔊 È al pianterreno.
🔊 الطابق السفلي 🔊 Pianterreno.
🔊 البيت 🔊 Camera
🔊 البريسينغ 🔊 Lavanderia
🔊 صالون الحلاقة 🔊 Parrucchiere
🔊 موقف السيارات 🔊 Parcheggio auto
🔊 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ 🔊 Vediamoci nella sala conferenze?
🔊 قاعة لجتماعات 🔊 La sala di riunione
🔊 البيسين سخون 🔊 La piscina è riscaldata
🔊 البيسين 🔊 La piscina
🔊 فيقيني مع السبعة عافاك 🔊 Mi svegli alle sette per favore
🔊 الساروت عافاك 🔊 La chiave per favore
🔊 الباس عافاك 🔊 Il pass per favore
🔊 كأينين شي ميساجات ليا؟ 🔊 Ci sono messaggi per me?
🔊 اه, هاهوما 🔊 Sì, eccoli
🔊 اه متوصلتي بوالو 🔊 No, non ha ricevuto nulla
🔊 فين نقدر نصرف؟ 🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
🔊 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ 🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
🔊 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ 🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
15 - البحث عن شخص ما
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 واش سارة هنا من فضلك ؟ 🔊 C'è Sara per favore ?
🔊 اه هاهي هنا 🔊 Sì, è qui
🔊 لا خرجات 🔊 È uscita
🔊 ممكن تعيط ليها في البورطابل 🔊 Puo' chiamarla al cellulare
🔊 عارف فين نفدر نلقاها؟ 🔊 Sa dove posso trovarla?
🔊 هي في الخدمة 🔊 È andata al lavoro
🔊 هي فدارها 🔊 È a casa sua
🔊 واش جوليان هنا عافاك؟ 🔊 C'è Giuliano per favore ?
🔊 اه. هاهوهنا 🔊 Sì, è qui
🔊 لا خرج 🔊 È uscito
🔊 عارفة فين نقدر نلقاها؟ 🔊 Sa dove posso trovarlo?
🔊 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل 🔊 Puo' chiamarlo al cellulare
🔊 هو في الخدمة 🔊 È andato al lavoro
🔊 هو فدارو 🔊 È a casa sua
16 - بحر
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 لبحر 🔊 La spiaggia
🔊 فين نقدر نشري كورة؟ 🔊 Sa dove posso comprare un palloncino?
🔊 كأين حانوت فهاد جيهة 🔊 C'è un negozio da questa parte
🔊 كورة 🔊 Un palloncino
🔊 منظار 🔊 Un binocolo
🔊 كاصكيط 🔊 Un berretto
🔊 سربيتة 🔊 Asciugamano
🔊 صاندالة 🔊 Sandali
🔊 سطل 🔊 Secchiello
🔊 كريم ضد الشمس 🔊 Crema solare
🔊 مأيو 🔊 Costume da bagno maschile
🔊 نظاظر د الشمش 🔊 Occhiali da sole
🔊 قشريات 🔊 Crostaceo
🔊 نتشمش 🔊 Fare un bagno di sole
🔊 مشمش 🔊 Assolato
🔊 غروب الشمش 🔊 Tramonto
🔊 باراصول 🔊 Ombrellone
🔊 الشمش 🔊 Sole
🔊 الظل 🔊 Ombra
🔊 التشماش 🔊 Insolazione
🔊 واش خطر العومان هنا؟ 🔊 È pericoloso nuotare qui?
🔊 لا ماشي خطر 🔊 No, non è pericoloso
🔊 اه العومان هنا خطر 🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui
🔊 العومان 🔊 Nuotare
🔊 السباحة 🔊 Nuoto
🔊 الموجة 🔊 Onda
🔊 لبحر 🔊 Mare
🔊 الكتبان 🔊 Duna
🔊 الرملة 🔊 Sabbia
🔊 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ 🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
🔊 الوقت غادي يتبدل 🔊 Il tempo sta cambiando
🔊 غادية طيح الشتا 🔊 Pioverà
🔊 غاديا تكون الشمش 🔊 Ci sarà il sole
🔊 غأيكون الريح بزاف 🔊 Ci sarà molto vento
🔊 مأيو 🔊 Costume da bagno
17 - في حالة قلق
الدروس
تحميل mp3 و pdf
المغربي الطالياني
🔊 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ 🔊 Mi può aiutare per favore ?
🔊 توضرت 🔊 Mi sono perso
🔊 اش حب لخاطر؟ 🔊 Cosa desidera?
🔊 اش وقع 🔊 Che è successo?
🔊 فين نقدر نلقى مترجم؟ 🔊 Dove posso trovare un interprete?
🔊 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ 🔊 Dov'è la farmacia più vicina?
🔊 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ 🔊 Puo' chiamare un medico per favore?
🔊 اش من طريطمون متبع دابا؟ 🔊 Che cura segue al momento?
🔊 سبيطار 🔊 Un ospedale
🔊 فارماصيان 🔊 Una farmacia
🔊 طبيب 🔊 Un medico
🔊 مصلحة طبية 🔊 Servizio medico
🔊 توضرو ليا لوراق 🔊 Ho perso i documenti
🔊 تسرقو ليا لوراق 🔊 Mi hanno rubato i documenti
🔊 مكتب الاغراض اللي تلقات 🔊 Ufficio degli oggetti smarriti
🔊 مركز الانقاد 🔊 Posto di soccorso
🔊 مخرج الاغاثة 🔊 Uscita di sicurezza
🔊 لبوليس 🔊 La polizia
🔊 لوراق 🔊 Documenti
🔊 لفلوس 🔊 Soldi
🔊 لباسبور 🔊 Passaporto
🔊 لحوايج 🔊 Bagagli
🔊 لا بلاش، شكرا 🔊 No, grazie
🔊 بعد مني 🔊 Lasciami in pace !
🔊 سير فحالك 🔊 Vattene !