مفردات > الطالياني

1 - التعابير الأساسية

التعابير الأساسية
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام Buongiorno
2 مسا لخير Buonasera
3 بسلامه Arrivederci
4 من بعد A dopo
5 ايه
6 لا No
7 من فضلك Per favore!
8 شكرا Grazie
9 شكرا بزاف Grazie mille
10 شكرا على المساعدة Grazie per il suo aiuto
11 بلا جميل Prego
12 واخا Va bene
13 بشحال هدا عافاك؟ Quanto costa, per favore?
14 عَفْوا Mi scusi !
15 ما فهمتش Non ho capito
16 فهمت Ho capito
17 معرفتش Non so
18 ممنوع Vietato
19 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ Dov'è il bagno per favore ?
20 سنة سعيدة Buon anno!
21 عيد ميلاد سعيد Buon compleanno!
22 مبروك لعواشر Buone feste!
23 مبروك Congratulazioni!2 - مناقشة

مناقشة
اختبار مختصر
الدروس
1 السلام، لباس؟ Buongiorno. Come stai ?
2 السلام، بخير. Buongiorno. Bene, grazie
3 واش كتهضر الطاليانية Parli italiano ?
4 لا، ماكنهضرش الطاليانية No, non parlo italiano
5 غير شوية Soltanto un po'
6 من اينا بلاد انتا ؟ Di dove sei ?
7 اشنوهي جنسيتك؟ Di che nazionalità sei?
8 أنا عربي Sono marocino
9 و نتي ساكنة هنا؟ E tu, vivi qui?
10 ايه، ساكنة هنا Si, abito qui
11 اسميتي سارة و نتا Mi chiamo Sara, e tu ?
12 جوليان Giuliano
13 اش كدير هنا؟ Che fai qui?
14 انا في عطلة Sono in vacanza
15 نحن في عطلة Siamo in vacanza
16 انا في سفر اعمال Sono in viaggio d'affari
17 كانخدم هنا Lavoro qui
18 كانخدمو هنا Lavoriamo qui
19 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ Dove mi consigli di andare a mangiare?
20 كأين شي متحف قريب من هنا؟ C'è un museo qui vicino?
21 فين نقدر نتكونيكتا؟ Dove posso collegarmi a internet?3 - التعلم

التعلم
اختبار مختصر
الدروس
1 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
2 ايه، واخا Con piacere!
3 اسميت هدا؟ Come si chiama ?
4 هادي طابلة È un tavolo
5 طابلة، فهمتي؟ Un tavolo, hai capito ?
6 ما فهمتش Non ho capito
7 عاود من فضلك Puoi ripetere per favore ?
8 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ Puoi parlare più lentamente?
9 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ Potresti scriverlo per favore?
10 فهمت Ho capito4 - الألوان

الألوان
اختبار مختصر
الدروس
1 عجبني لون هدا الطبلة Mi piace il colore di questo tavolo
2 هادا حمر È rosso
3 زرق Blu
4 صفر Giallo
5 بيض Bianco
6 كحل Nero
7 خضر Verde
8 ليموني Arancione
9 عكري Viola
10 رمادي Grigio5 - الأعداد

الأعداد
اختبار مختصر
الدروس
1 زيرو Zero
2 واحد Uno
3 جوج Due
4 تلاتة Tre
5 ربعة Quattro
6 خمسة Cinque
7 ستة Sei
8 سبعة Sette
9 تمنية Otto
10 تسعة Nove
11 عشرة Dieci
12 حضاش Undici
13 طناش Dodici
14 تلطاش Tredici
15 ربعطاش Quattordici
16 خمسطاش Quindici
17 سطاش Sedici
18 سبعطاش Diciassette
19 تمنطاش Diciotto
20 تسعطاش Diciannove
21 عشرين Venti
22 واحد أو عشرين Ventuno
23 تنين او عشرين Ventidue
24 تلاتة او عشرين Ventitre
25 ربعة او عشرين Ventiquattro
26 خمسة أو عشرين Venticinque
27 ستة او عشرين Ventisei
28 سبعة او عشرين Ventisette
29 تمنية او عشرين Ventotto
30 تسعة او عشرين Ventinove
31 تلاتين Trenta
32 واحد أو تلاتين Trentuno
33 تنين او تلاتين Trentadue
34 تلاتة او تلاتين Trentatre
35 ربعة او تلاتين Trentaquattro
36 خمسة أو تلاتين Trentacinque
37 ستة او تلاتين Trentasei
38 ربعين Quaranta
39 خمسين Cinquanta
40 ستين Sessanta
41 سبعين Settanta
42 تمانين Ottanta
43 تسعين Novanta
44 ميا Cento
45 ميا او خمسين Cento-cinque
46 ميتين Duecento
47 تلت ميا Trecento
48 ربع ميا Quattrocento
49 ألف Mille
50 ألف أو خمس ميا Millecinquecento
51 ألفين Duemila
52 عشرالاف Diecimila6 - التوقيت الزمني

التوقيت الزمني
اختبار مختصر
الدروس
1 ايمتا جيتي لهنا؟ Da quando sei qui?
2 ليوم Da oggi
3 لبارح Da ieri
4 هادي يومين Da due giorni
5 شحال غادي تبقا هنا؟ Quanto tempo resti ?
6 غادي نمشي غدة Riparto domani
7 غادي نمشي بعد غدة Riparto dopodomani
8 غادي من بعد تلت ايام Riparto tra tre giorni
9 تنين Lunedì
10 تلات Martedì
11 لاربعا Mercoledì
12 لخميس Giovedì
13 جمعة Venerdì
14 سبت Sabato
15 لحد Domenica
16 شهر واحد Gennaio
17 شهر جوج Febbraio
18 شهر تلاتة Marzo
19 شهر ربعة Aprile
20 شهر خمسة Maggio
21 شهر ستة Giugno
22 شهر سبعة Luglio
23 شهر تمنية Agosto
24 شهر تسعة Settembre
25 شهر عشرة Ottobre
26 شهر حضاش Novembre
27 شهر طناش Dicembre
28 أشمن ساعة غادي تمشي؟ A che ora parti ?
29 الصباح... معا تمنية La mattina, alle otto
30 الصباح... معا تمنية أو ربع La mattina, alle otto e un quarto
31 الصباح... معا تمنية أو نص La mattina, alle otto e trenta
32 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين La mattina, alle otto e quarantacinque
33 انا معطل Sono in ritardo7 - طاكسي

طاكسي
اختبار مختصر
الدروس
1 !?طاكسي Taxi!
2 فين غادي ؟ Dove vuole andare?
3 غادي لمحطة Vado alla stazione
4 غادي لفندق ليل و نهار Vado all'hotel Giorno e Notte
5 ممكن توصلني للمطار؟ Mi puo' portare all'aeroporto?
6 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ Puo' prendere i miei bagagli?
7 واش بعيد من هنا؟ È lontano da qui ?
8 لا، قريب No è vicino
9 بعيد شوية Sì è un po' più lontano
10 بشحال؟ Quanto costa?
11 ديني هنا عافاك Mi porti qui per favore
12 علا ليمن A destra
13 علا ليسر A sinistra
14 نيشان Dritto
15 كاين هنا È qui
16 هنا È di là
17 !سطوب Alt!
18 خود وقتك Faccia con comodo
19 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ Mi puo' fare una ricevuta per favore?8 - المشاعر

المشاعر
اختبار مختصر
الدروس
1 كنبغي بلادكم بزاف Il tuo paese mi piace molto
2 كنبغيك Ti amo
3 انا فرحان Sono felice
4 انا حزين Sono triste
5 كنحس براسي مزيان Sto bene qui
6 فيا لبرد Sento freddo
7 فيا الصهد Sento caldo
8 كبير بزاف È' troppo grande
9 صغير بزاف È troppo piccolo
10 هو هاداك È perfetto
11 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ Vuoi uscire stasera?
12 بغيت نخرج ليوم فاليل Vorrei uscire stasera
13 فكرة مزيانة È una buon'idea
14 باغي ننشط Ho voglia di divertirmi
15 لا ماشي فكرة مزيانة Non è una buon'idea
16 مباغيش نخرج ليوم Non ho voglia di uscire stasera
17 باغي نرتاح Ho voglia di riposarmi
18 بغيت دير الرياضة؟ Vuoi fare sport?
19 اه باغي ننشط Sì, ho bisogno di sfogarmi!
20 كنلعب التنيس Io gioco a tennis
21 لا شكرا عيان بزاف No grazie, sono abbastanza stanco9 - العائلة

العائلة
اختبار مختصر
الدروس
1 عند ك لعائلة هنا ؟ Hai dei parenti qui?
2 لواليد Mio padre
3 لواليدة Mia madre
4 ولدي Mio figlio
5 بنتي Mia figlia
6 خويا Un fratello
7 أختي Una sorella
8 واحد صاحبي Un amico
9 صديقتي Un'amica
10 صاحبي Il mio ragazzo
11 صاحبتي La mia ragazza
12 راجلي Mio marito
13 مراتي Mia moglie10 - حانة

حانة
اختبار مختصر
الدروس
1 لبار Il bar
2 تشرب شي حاجة؟ Vuoi bere qualcosa?
3 الشرب Bere
4 الكاس Bicchiere
5 واخا Con piacere
6 أشنو تاخد؟ Che cosa prendi?
7 كاين لما أولا لعصير C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
8 لما Acqua
9 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
10 كلاصون Un po' di ghiaccio?
11 شوكلاط Una cioccolata
12 لحليب Del latte
13 أتاي Del tè
14 قهوة Del caffè
15 سكر Con zucchero
16 بلحليب Con panna
17 روج Del vino
18 بيرة Una birra
19 أتاي من فضلك Un tè, per favore
20 بيرة من فضلك Una birra per favore
21 أشنو بغيتي تشربي؟ Cosa vuoi bere ?
22 جوج أتاي من فضلك Due tè per favore
23 جوج بيرات من فضلك Due birre per favore
24 والو، شكرا Niente, grazie
25 في صحتك Alla tua
26 في صحتنا Salute
27 لحساب من فضلك Il conto per favore
28 شحال لحساب ؟ Quanto Le devo, per favore ?
29 ميتين درهم Venti Euro
30 عارضة عليك È per me11 - مطعم

مطعم
اختبار مختصر
الدروس
1 ريسطورون Il ristorante
2 تاكل شي حاجة ؟ Vuoi mangiare?
3 واخا Sì, ne ho voglia
4 الماكلة Mangiare
5 فين نقدرو ناكلو؟ Dove possiamo mangiare?
6 فين نقدرو نتغداو؟ Dove possiamo pranzare?
7 لعشا La cena
8 لفطور La prima colazione
9 !من فضلك Per favore !
10 !لا كارط عافاك Il menu per favore!
11 !هاهي لاكارط Ecco il menu!
12 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ Cosa preferisci? Carne o pesce?
13 بروز Con riso
14 بليبات Con pasta
15 بي بطاطا Delle patate
16 بلخضرة Della verdura
17 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
18 لخبز Del pane
19 زبدة Del burro
20 شلاضة Un'insalata
21 ديسير Un dolce
22 فواكه Della frutta
23 عندك موس عافاك؟ Ha un coltello per favore?
24 وخ انا غادي نجيبو دابا Sì, glielo porto subito
25 موس Un coltello
26 فورشيطة Una forchetta
27 معالقة Un cucchiaio
28 واش هادا طبق ساخن؟ È un piatto caldo?
29 !اه و فيه ليقاما بزاف Sì, ed anche molto speziato!
30 سخون Caldo
31 بارد Freddo
32 فيه ليقاما Speziato
33 غادي ناخد لحوت Prenderò il pesce!
34 حتا أنا Anch'io12 - القراق

القراق
اختبار مختصر
الدروس
1 تعطل لوقت، خصني نمشي È tardi ! Devo andare!
2 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ Ci rivedremo ?
3 واخا Sì, certamente
4 كنسكن هنا Abito a quest'indirizzo
5 واش عندك رقم تيليفون ؟ Hai un numero di telefono?
6 ايه، هوا هدا Sì, eccolo
7 دوزت معاك وقت زوين Ho trascorso un momento piacevole con te
8 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
9 غادي نتلاقاو قريب Ci rivedremo presto
10 ان شاء الله Lo spero anch'io
11 بسلامة Arrivederci
12 نتلاقاو غدا A domani
13 بسلامة Ciao13 - المواصلات

المواصلات
اختبار مختصر
الدروس
1 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
2 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
3 فين غادي هاد التران عافاك؟ Dove va questo treno per favore?
4 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ Questo treno si ferma alla Città del Sole?
5 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ Quando parte il treno per la Città del Sole?
6 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ Quando arriva il treno per la Città del Sole?
7 تيكي لمدينة الشمش من فضلك Un biglietto per La Città del Sole per favore
8 عندك توقيت الترانات؟ Conosce l'orario dei treni?
9 توقيت الطوبيسات L'orario degli autobus
10 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
11 هوا هدا È quello
12 شكرا Grazie
13 بلا جميل، طريق السلامة Di niente. Buon Viaggio
14 لميكانيسيان Il meccanico
15 سطاسيون La pompa di benzina
16 عمر من فضلك Il pieno, per favore
17 بشكليطة Bici
18 الصونطر فيل Il centro città
19 خرجة ديال لمدينة La periferia
20 هادي مدينة كبيرة È una grande città
21 هادا فيلاج È un paese
22 جبل Una montagna
23 واد Un lago
24 عروبية La campagna14 - البحث عن شخص ما

البحث عن شخص ما
اختبار مختصر
الدروس
1 واش سارة هنا من فضلك ؟ C'è Sara per favore ?
2 اه هاهي هنا Sì, è qui
3 لا خرجات È uscita
4 ممكن تعيط ليها في البورطابل Puo' chiamarla al cellulare
5 عارف فين نفدر نلقاها؟ Sa dove posso trovarla?
6 هي في الخدمة È andata al lavoro
7 هي فدارها È a casa sua
8 واش جوليان هنا عافاك؟ C'è Giuliano per favore ?
9 اه. هاهوهنا Sì, è qui
10 لا خرج È uscito
11 عارفة فين نقدر نلقاها؟ Sa dove posso trovarlo?
12 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل Puo' chiamarlo al cellulare
13 هو في الخدمة È andato al lavoro
14 هو فدارو È a casa sua15 - فندق

فندق
اختبار مختصر
الدروس
1 اوطيل L'hotel
2 ابارتمون Appartamento
3 مرحبا Benvenuti!
4 عندك شي بيت خاوي ؟ Ha una camera libera?
5 كأين شي حمام فلبيت؟ È una camera con bagno?
6 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ Preferisce due letti separati?
7 بغيتي غرفة مزدوجة؟ Desidera una camera doppia?
8 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
9 غرفة بالفطور Camera con la prima colazione
10 بشحال الليلة؟ Qual è il prezzo per una notte?
11 بشحال تمن الليلة؟ Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12 !معلوم Sì, certo!
13 شكرا, لبيت مزيان Grazie, la camera va benissimo.
14 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم Va bene, posso prenotare per questa sera?
15 غاليا عليا, شكرا La ringrazio, ma è troppo cara per me
16 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17 فين كأين بيتي عافاك؟ Dove si trova la mia camera, per favore?
18 في الطابق الاول È al primo piano
19 كأين السانسور؟ C'è un ascensore?
20 السانسور عليسر L'ascensore è alla sua sinistra
21 السانسور عليمن L'ascensore è alla sua destra
22 فين كأينة المصبنة؟ Dov'è la lavanderia?
23 في الطابق السفلي È al pianterreno.
24 الطابق السفلي Pianterreno.
25 البيت Camera
26 البريسينغ Lavanderia
27 صالون الحلاقة Parrucchiere
28 موقف السيارات Parcheggio auto
29 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ Vediamoci nella sala conferenze?
30 قاعة لجتماعات La sala di riunione
31 البيسين سخون La piscina è riscaldata
32 البيسين La piscina
33 فيقيني مع السبعة عافاك Mi svegli alle sette per favore
34 الساروت عافاك La chiave per favore
35 الباس عافاك Il pass per favore
36 كأينين شي ميساجات ليا؟ Ci sono messaggi per me?
37 اه, هاهوما Sì, eccoli
38 اه متوصلتي بوالو No, non ha ricevuto nulla
39 فين نقدر نصرف؟ Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
41 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?16 - بحر

بحر
اختبار مختصر
الدروس
1 لبحر La spiaggia
2 فين نقدر نشري كورة؟ Sa dove posso comprare un palloncino?
3 كأين حانوت فهاد جيهة C'è un negozio da questa parte
4 كورة Un palloncino
5 منظار Un binocolo
6 كاصكيط Un berretto
7 سربيتة Asciugamano
8 صاندالة Sandali
9 سطل Secchiello
10 كريم ضد الشمس Crema solare
11 مأيو Costume da bagno maschile
12 نظاظر د الشمش Occhiali da sole
13 قشريات Crostaceo
14 نتشمش Fare un bagno di sole
15 مشمش Assolato
16 غروب الشمش Tramonto
17 باراصول Ombrellone
18 الشمش Sole
19 التشماش Insolazione
20 واش خطر العومان هنا؟ È pericoloso nuotare qui?
21 لا ماشي خطر No, non è pericoloso
22 اه العومان هنا خطر Sì, è vietato farsi il bagno qui
23 العومان Nuotare
24 السباحة Nuoto
25 الموجة Onda
26 لبحر Mare
27 الكتبان Duna
28 الرملة Sabbia
29 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
30 الوقت غادي يتبدل Il tempo sta cambiando
31 غادية طيح الشتا Pioverà
32 غاديا تكون الشمش Ci sarà il sole
33 غأيكون الريح بزاف Ci sarà molto vento
34 مأيو Costume da bagno
35 الظل Ombra17 - في حالة قلق

في حالة قلق
اختبار مختصر
الدروس
1 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ Mi può aiutare per favore ?
2 توضرت Mi sono perso
3 اش حب لخاطر؟ Cosa desidera?
4 اش وقع Che è successo?
5 فين نقدر نلقى مترجم؟ Dove posso trovare un interprete?
6 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ Dov'è la farmacia più vicina?
7 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ Puo' chiamare un medico per favore?
8 اش من طريطمون متبع دابا؟ Che cura segue al momento?
9 سبيطار Un ospedale
10 فارماصيان Una farmacia
11 طبيب Un medico
12 مصلحة طبية Servizio medico
13 توضرو ليا لوراق Ho perso i documenti
14 تسرقو ليا لوراق Mi hanno rubato i documenti
15 مكتب الاغراض اللي تلقات Ufficio degli oggetti smarriti
16 مركز الانقاد Posto di soccorso
17 مخرج الاغاثة Uscita di sicurezza
18 لبوليس La polizia
19 لوراق Documenti
20 لفلوس Soldi
21 لباسبور Passaporto
22 لحوايج Bagagli
23 لا بلاش، شكرا No, grazie
24 بعد مني Lasciami in pace !
25 سير فحالك Vattene !
تحميل mp3  و pdf
MP3 + PDF

قم بتحميل كل التعبيرات

عرض توضيحي مجانيبداية

تحميل mp3 و pdf