Překlad / Bar


Naučit se Čínština - Bar
Naučit se Čínština - Bar
www.loecsen.com

Čeština Čínština
Bar 酒吧 - jiǔbā
Dáš si něco k pití? 你要不要喝点什么? - nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Pít 喝 - 
Sklenička 杯子 - bēizi
Rád 好的,谢谢 - hǎo de xièxiè
Co si dáš? 你喝什么? - nǐ hē shénme
Co mají k pití? 有些什么可以喝的? - yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Vodu nebo ovocné džusy 有矿泉水,还有果汁 - yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Voda 水 - shuǐ
Můžete mi přinést led, prosím? 能加点冰块吗? - néng jiā diǎn bīng kuài ma
Led 冰块 - bīng kuài
Čokoláda 巧克力 - qiǎokèlì
Mléko 牛奶 - niúnǎi
Čaj 茶 - chá
Káva 咖啡 - kāfēi
S cukrem 加糖 - jiā táng
Se smetanou 加奶油 - jiā nǎiyóu
Víno 葡萄酒 - pútáojiǔ
Pivo 啤酒 - píjiǔ
Čaj, prosím 请给我一杯茶 - qǐng gěi wǒ yī bēi chá
Pivo, prosím 请给我一杯啤酒 - qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Co si dáte k pití? 您想要喝什么? - nín xiǎngyào hē shénme
Dva čaje, prosím! 请给我两杯茶 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Dvě piva, prosím 请给我两杯啤酒 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Děkuji, nic 什么也不用,谢谢 - shénme yě búyòng xièxiè
Na zdraví 干杯 - gānbēi
Na zdraví! 为健康干杯! - wèi jiànkāng gānbēi
Účet, prosím! 我要买单 - wǒ yào mǎi dān
Kolik Vám dám, prosím? 一共多少钱? - yīgòng duōshǎo qián
Dvacet eur 二十欧元 - èrshí ōuyuán
Zvu Tě 我请你 - wǒ qǐng nǐ
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře