Překlad / Čísla


Naučit se albánština - Čísla
Naučit se albánština - Čísla
www.loecsen.com

Čeština Albánština
Nula Zero - zεɾɔ
Jedna Një - ɲə
Dva Dy - dy
Tři Tre - tɾε
Čtyři Katër - katəɾ
Pět Pesë - pεsə
Šest Gjashtë - ɟaʃtə
Sedm Shtatë - ʃtatə
Osm Tetë - tεtə
Devět Nëntë - nəntə
Deset Dhjetë - ðjεtə
Jedenáct Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Dvanáct Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Třináct Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Čtrnáct Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Patnáct Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Šestnáct Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Sedmnáct Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Osmnáct Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Devatenáct Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Dvacet Njëzetë - ɲəzεtə
Dvacet jedna Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Dvacet dva Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Dvacet tři Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Dvacet čtyři Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Dvacet pět Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Dvacet šest Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dvacet sedm Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Dvacet osm Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Dvacet devět Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Třicet Tridhjetë - tɾiðjεtə
Třicet jedna Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Třicet dva Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Třicet tři Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Třicet čtyři Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Třicet pět Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Třicet šest Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Čtyřicet Dyzetë - dyzεt
Padesát Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Šedesát Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Sedmdesát Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Osmdesát Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Devadesát Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Sto Njëqind - ɲəcind
Sto pět Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Dvě stě Dyqind - dycind
Tři sta Treqind - tɾεcind
Čtyři sta Katërqind - katəɾcind
Tisíc Një mijë - ɲə mijə
Tisíc pět set Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Dva tisíce Dy mijë - dymijə
Deset tisíc Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře