Abeceda (Arménština)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Máte volný pokoj?
2Բ
Բաժակ
Sklenička
3Գ
Գարեջուր
Pivo
4Դ
Դանակ
Nůž
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Kdy jsi sem přijel?
6Զ
Զրո
Nula
7Ը
Ընթրիք
Večeře
8Թ
Թեյ
Čaj
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
V kolik hodin odjíždíš?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
Jaké jsi národnosti?
11Լ
Լավ միտք է
To je dobrý nápad
12Խ
Խեցեմորթներ
Korýš
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Všechno nejlepší k narozeninám!
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Vodu nebo ovocné džusy
15Հ
Հազար
Tisíc
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
Jídelní lístek, prosím!
17Մ
Մակարոնով
S těstovinami
18Յ
Յոթ
Sedm
19Ն
Նա աշխատանքի վայրում է
Je v práci
20Շ
Շաբաթ
Sobota
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Odkud jsi?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
Není zač. Šťastnou cestu!
23Պ
Պահեստային ելք
Únikový východ
24Ջ
Ջուր
Voda
25Ռ
Ռեստորան
Restaurace
26Ս
Սա գյուղ է
Je to vesnice
27Վ
Վաթսուն
Šedesát
28Տ
Տաս
Deset
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Chce dnes večer někam jít?
30Փ
Փաստաթղթեր
Doklady
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
Centrum města
32Օ
Օգնության կետ
Stanice první pomoci