Barmština > Abeceda

Abeceda : Barmština

BarmštinaČeština
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kšiltovka
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Vidlička
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Blahopřeji!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Dám si rybu!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Chceš se naučit pár slov?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Předměstí
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Červenec
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Večeře
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Stanice první pomoci
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Blahopřeji!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Kolik stojí ubytování na jednu noc?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Opakuj, prosím
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Bydlím na této adrese
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Plnou nádrž, prosím
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Jen trochu
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Moře
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Sklenička
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Středa
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Autobusový jízdní řád
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Kam chcete odvést?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Máte vlakový jízdní řád?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Čaj
30
ိုင္
[ waiN ]
Víno
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Na zdraví
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Zelenina
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Pokoj
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Bude změna počasí
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kšiltovka
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Duben
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Srpen
41