Překlad / Jít pro někoho


Naučit se hindština - Jít pro někoho
Naučit se hindština - Jít pro někoho
www.loecsen.com

Čeština Hindština
Je tu Sarah, prosím? सारा है? - Sārā hai?
Ano, je tady हाँ वह यहाँ है - Hām̐ vah yahām̐ hai
Někam šla वे बाहर निकली हैं - Vē bāhar niklī haiṁ
Můžete jí zavolat na mobil तुम उसे उसके मोबाइल पर फोन कर सकती हो - Tum usē uskē mobile par phone kar saktī hō
Víte, kde ji najdu? आपको पता है वे कहाँ हैं? - Āpkō patā hai vē kahām̐ haiṁ?
Je v práci वह काम पर है - Vah kām par hai
Je doma वह अपने घर पर है - Vah apnē ghara para hai
Je tu Julien, prosím? जूलीयन है? - Jūlīyan hai?
Někam šel वे बाहर निकले हैं - Vē bāhra niklē haiṁ
Víte, kde ho najdu? आपको पता है वे कहाँ हैं? - Āpkō patā hai vē kahām̐ haiṁ?
Můžete mu zavolat na mobil तुम उसे उसके मोबाइल पर फोन कर सकते हो - Tum usē uskē mobile par phone kar saktē hō
( 0 hlasů )

Vaše komentáře jsou vítány!

Zobrazit komentáře