Alfabet (Armansk)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Har I et ledigt værelse?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Glas
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Øl
  Play
 • Դ > Դանակ > En kniv
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Hvornår kom du hertil ?
  Play
 • Զ > Զրո > Nul
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Middagsmad
  Play
 • Թ > Թեյ > Te
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Hvad tid tager du afsted ?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Hvad er din nationalitet ?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > Det er en god idé
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Krebs-dyr
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Tillykke med fødselsdagen !
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Der er vand eller frugtjuice
  Play
 • Հ > Հազար > Tusind
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Kan vi få et menukort?
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Med pasta til
  Play
 • Յ > Յոթ > Syv
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Han er hjemme
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Lørdag
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Hvor kommer du fra ?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Det var så lidt, God tur!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Ñødudgang
  Play
 • Ջ > Ջուր > Vand
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Restauranten
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Det er en landsby
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Tres
  Play
 • Տ > Տաս > Ti
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Skal vi tage i byen i aften ?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Noget id
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Centrum
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Samarit
  Play