Burmanesisk > Alfabet

Alfabet : Burmanesisk

BurmanesiskDansk
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
En kasket
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
En gaffel
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Tillykke!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Jeg vil gerne bede om fisk, tak
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Skal jeg lære dig nogen nye ord?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Forstad
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Juli
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Middagsmad
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Samarit
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Tillykke!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Hvad er prisen for en overnatning ?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Vil du være sød at gentage ?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Min adresse er
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
En lille smule
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Hav
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Glas
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Onsdag
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Køreplan
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Nej tak jeg er ret træt
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Hvor skal du hen?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Har du en køreplan?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Te
30
ိုင္
[ waiN ]
Vin
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Skål
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Grøntsager
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Værelse
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Vejret slår om
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
En kasket
39
ျပီ
[ a pa ril ]
April
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
August
41