+ 15 temaer
Det uundværlige, Konversation, At lede efter én person, Tidsangivelse, At skilles, Bar, Restaurant, Taxa, Transport, Hotel, Strand, Familie, Følelser, At lære, Farver, Tal, I nødstilfælde,

Oversættelse / Restaurant


Lær kinesisk - Restaurant
Lær kinesisk - Restaurant


Dansk Kinesisk
Restauranten 餐馆 - cānguǎn
Vil du have noget at spise ? 你想吃点东西吗? - nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Ja tak det vil jeg gerne 是的,我想吃点东西 - shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Spise 吃饭 - chīfàn
Hvor kan vi spise ? 我们到哪里去吃饭? - wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Hvor kan vi spise frokost ? 我们到哪里去吃午饭? - wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Middagsmad 晚餐 - wǎncān
Morgenmad 早餐 - zǎocān
Værsågod 对不起,打扰一下! - duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Kan vi få et menukort? 请给我菜单 - qǐng gěi wǒ càidān
Værsågod her er menukortet ! 这是菜单! - zhè shì càidān
Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ? 你喜欢吃什么?肉还是鱼? - nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Med ris til 再加饭 - zài jiā fàn
Med pasta til 再加意大利面 - zài jiā Yìdàlì miàn
Kartofler 土豆 - tǔdòu
Grøntsager 蔬菜 - shūcài
Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? - chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Brød 面包 - miànbāo
Smør 黄油 - huángyóu
En salat 一份色拉 - yī fèn sè lā
En dessert 一份甜点 - yī fèn tián diǎn
Frugt 水果 - shuǐguǒ
Må jeg bede om en kniv, tak ? 请问您有刀吗? - qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Ja, jeg kommer straks med den 有,我马上去拿 - yǒu wǒ mǎshàng qù ná
En kniv 刀 - dāo
En gaffel 叉 - chā
En ske 勺子 - sháozi
Er det en varm ret ? 这是热菜吗? - zhè shì rè cài ma
Ja og meget krydret 是的,而且很辣! - shìde érqiě hěn là
Varm 热 - 
Kold 冷 - lěng
Krydret 辣 - 
Jeg vil gerne bede om fisk, tak 我要一份鱼! - wǒ yào yī fèn yú
Det samme her 我也一样 - wǒ yě yīyàng

Loecsen Print

10.0/10 (1 stemmer)

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer