Oversættelse / At skilles


Lær kinesisk - At skilles
Lær kinesisk - At skilles
www.loecsen.com

Dansk Kinesisk
Klokken er mange! Jeg må løbe ! 天晚了!我要走了! - tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Skal vi ses igen ? 我们能再见面吗? - wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Ja, meget gerne 当然,我非常愿意 - dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Min adresse er 这是我的住址 - zhè shì wǒde zhùzhǐ
Kan jeg få dit telefonnummer ? 有没有电话号码? - yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Ja, værsågod 有,在这里 - yǒu zài zhèlǐ
Det har været hyggeligt at møde dig 和你过得非常愉快 - hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Ja, i lige måde 我也是,很高兴认识你 - wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Vi ses snart 希望我们不久能再相见 - xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Det håber jeg også 我也希望是这样 - wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Farvel 再见! - zàijiàn
Vi ses i morgen 明天见! - míngtiān jiàn
Hej hej 再见! - zàijiàn
10.0/10 (1 stemmer)

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer