Übersetzung / Gefühle


lernen albanisch - Gefühle
lernen albanisch - Gefühle
www.loecsen.com

Deutsch Albanisch
Ich mag dein Land sehr Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Ich liebe dich Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
Ich bin glücklich Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
Ich bin traurig Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
Ich fühle mich sehr wohl hier Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
Mir ist kalt Kam ftohtë - kam ftɔhtə
Mir ist heiß Kam vapë - kam vapə
Es ist zu groß Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
Es ist zu klein Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Es ist perfekt Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
Willst du heute Abend ausgehen Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
Ich würde gerne heute Abend ausgehen Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
Das ist eine gute Idee Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Ich will mich amüsieren Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Es ist keine gute Idee Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Ich will heute Abend nicht ausgehen Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Ich will mich entspannen Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
Möchtest du Sport treiben? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Ja, ich brauche Abwechslung Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Ich spiele Tennis Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
Nein danke, ich bin schon müde Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
9.1/10 (18 stimmen) - 1 reviews

Ihre Kommentare sind herzlich willkommen

Alle Kommentare anzeigen