Übersetzung / Taxi


lernen albanisch - Taxi
lernen albanisch - Taxi
www.loecsen.com

Deutsch Albanisch
Taxi! Taksi! - taksi
Wo möchten Sie denn hin? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Ich muß zum Bahnhof Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Ich muß ins Hotel Tag und Nacht Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Können Sie mein Gepäck nehmen? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Ist das weit von hier entfernt? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Nein, es ist ganz nah Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Das ist ein bisschen weiter weg Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Wieviel wird das kosten? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Fahren Sie mich hin bitte Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Das ist rechts Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
Das ist links Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
Das ist gerade aus Është drejt - əʃtə dɾεjt
Das ist hier Arritëm! - aritəm
Dort Është andej! - əʃtə andεj
Stop! Ndalo! - ndalɔ
Nehmen Sie sich Zeit Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Könnte ich eine Rechnung bekommen? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8.4/10 (23 stimmen) - 1 reviews

Ihre Kommentare sind herzlich willkommen

Alle Kommentare anzeigen