Übersetzung / Zahlen


lernen armenisch - Zahlen
lernen armenisch - Zahlen
www.loecsen.com

Deutsch Armenisch
Null Զրո - Zro
Eins Մեկ - Mek
Zwei Երկու - Erku
Drei Երեք - Ereq
Vier Չորս - Tchors
Fünf Հինգ - Hing
Sechs Վեց - Vets
Sieben Յոթ - Yot
Acht Ութ - Ut
Neun Ինը - Iny
Zehn Տաս - Tas
Elf Տասնմեկ - Tasnmek
Zwölf Տասներկու - Tasnerku
Dreizehn Տասներեք - Tasnereq
Vierzehn Տասնչորս - Tasntchors
Fünfzehn Տասնհինգ - Tasnhing
Sechzehn Տասնվեց - Tasnvets
Siebzehn Տասնյոթ - Tasnyot
Achtzehn Տասնութ - Tasnut
Neunzehn Տասնինը - Tasniny
Zwanzig Քսան - Qsan
Einundzwanzig Քսանմեկ - Qsanmek
Zweiundzwanzig Քսաներկու - Qsanerku
Dreiundzwanzig Քսաներեք - Qsanereq
Vierundzwanzig Քսանչորս - Qsantchors
Fünfundzwanzig Քսանհինգ - Qsanhing
Sechsundzwanzig Քսանվեց - Qsanvets
Siebenundzwanzig Քսանյոթ - Qsanyot
Achtundzwanzig Քսանութ - Qsanut
Neunundzwanzig Քսանինը - Qsaniny
Dreißig Երեսուն - Eresun
Einunddreißig Երեսունմեկ - Eresunmek
Zweiunddreißig Երեսուներկու - Eresunerku
Dreiunddreißig Երեսուներեք - Eresunereq
Vierunddreißig Երեսունչորս - Eresuntchors
Fünfunddreißig Երեսունհինգ - Eresunhing
Sechsunddreißig Երեսունվեց - Eresunvets
Vierzig Քառասուն - Qarasun
Fünfzig Հիսուն - Hisun
Sechszig Վաթսուն - Vatsun
Siebzig Յոթանասուն - Yotanasun
Achtzig Ութսուն - utsun
Neunzig Իննսուն - Innsun
Hundert Հարյուր - Haryur
Hundertfünf Հարյուր հինգ - Haryur hing
Zweihundert Երկու հարյուր - Erku haryur
Dreihundert Երեք հարյուր - Ereq haryur
Vierhundert Չորս հարյուր - Tchors haryur
Tausend Հազար - Hazar
Eintausendfünfhundert Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Zweitausend Երկու հազար - Yerku hazar
Zehntausend Տաս հազար - Tas hazar
9.0/10 (12 stimmen)

Ihre Kommentare sind herzlich willkommen

Alle Kommentare anzeigen