Αλφάβητο (Αγγλικά)

1A
A ball
Μία μπάλα
2B
Bed and breakfast
Δωμάτιο με πρωινό
3C
Can I have a knife, please?
Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
4D
December
Δεκέμβριος
5E
Eight
Οκτώ
6F
February
Φεβρουάριος
7G
Glass
Ποτήρι
8H
Hair salon
Κομμωτήριο
9I
I am cold
Κρυώνω
10J
January
Ιανουάριος
11K
Ok
Σύμφωνη
12L
Leave me alone!
Αφήστε με ήσυχη
13M
March
Μάρτιος
14N
Nine
Εννέα
15O
October
Οκτώβριος
16P
Papers
Χαρτιά
17Q
Morning, at a quarter past 8
Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
18R
Are there any messages for me?
Έχω κάποιο μήνυμα;
19S
Salad
Μια σαλάτα
20T
Take me there, please
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
21U
August
Αύγουστος
22V
Vegetables
Με λαχανικά
23W
Warm
Ζεστό
24X
Excuse me, how much do I owe?
Τι σας οφείλω παρακαλώ;
25Y
Yellow
Κίτρινο
26Z
Zero
Μηδέν