Μετάφραση / Μαθαίνω


Εκμάθηση Αλβανικά - Μαθαίνω
Εκμάθηση Αλβανικά - Μαθαίνω


Ελληνικά Αλβανικά
Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; Do të mësosh ca fjalë të reja? - dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Ναι, εντάξει! Po, dakord! - pɔ dakɔɾd
Πώς λέγεται αυτό; Si i thonë kësaj? - si i ɵɔnə kəsaj?
Είναι ένα τραπέζι Është një tryezë. - əʃtə ɲə tɾyɛzə
Ένα τραπέζι, κατάλαβες; Një tavolinë, e kuptove? - ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj. - nuk kuptɔj
Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; Mund ta përsërisësh, të lutem? - mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; Mund të flasësh pak më me ngadalë? - mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; Mund ta shkruash, të lutem? - mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Κατάλαβα Kuptova! - kuptɔva

Loecsen Print

9.5/10 (2 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων