Μετάφραση / Σε περίπτωση στεναχώριας


Εκμάθηση Αλβανικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
Εκμάθηση Αλβανικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
www.loecsen.com

Ελληνικά Αλβανικά
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Mund të më ndihmoni, ju lutem? - mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Χάθηκα Kam humbur - kam humbuɾ
Τι θα θέλατε; Çfarë dëshironi? - ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Τι συνέβη; Çfarë ndodhi? - ʧfaɾə ndɔði?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; Ku mund të gjej një përkthyes? - ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; Ku gjendet barnatorja më e afërt? - ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem? - mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Τι θεραπεία ακολουθείτε; Me çfarë po trajtoheni për momentin? - mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Ένα νοσοκομείο Një spital - ɲə spital
Ένα φαρμακείο Një barnatore - ɲə baɾnatɔɾɛ
Ένας γιατρός Një mjek - ɲə mjɛk
Ιατρική υπηρεσία Shërbimi shëndetësor - ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Έχασα τα χαρτιά μου Kam humbur dokumentat - kam humbuɾ dɔkumεntat
Μου έκλεψαν τα χαρτιά Më kanë vjedhur dokumentat - mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Γραφείο απολεσθέντων Zyra e sendeve të gjetura - zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Σταθμός πρώτων βοηθειών Urgjenca - uɾɟεnʦa
Έξοδος κινδύνου Dalja e urgjencës - dalja εuɾɟεnʦəs
Η αστυνομία Policia - pɔliʦia
Χαρτιά Dokumenta - dɔkumεnta
Χρήματα Para - paɾa
Διαβατήριο Pasaportë - pasapɔɾtə
Αποσκευές Bagazhe - baɡaʒε
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Jam në rregull, faleminderit - jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Αφήστε με ήσυχη Më lini rehat! - mə lini ɾɛhat
Φύγετε! Nisuni! - nisuni
7.7/10 (3 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων