Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Αλβανικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Αλβανικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Αλβανικά
Μηδέν Zero - zεɾɔ
Ένα Një - ɲə
Δύο Dy - dy
Τρία Tre - tɾε
Τέσσερα Katër - katəɾ
Πέντε Pesë - pεsə
Έξι Gjashtë - ɟaʃtə
Εφτά Shtatë - ʃtatə
Οκτώ Tetë - tεtə
Εννέα Nëntë - nəntə
Δέκα Dhjetë - ðjεtə
Έντεκα Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Δώδεκα Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Δεκατρία Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Δεκατέσσερα Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Δεκαπέντε Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Δεκαέξι Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Δεκαεφτά Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Δεκαοκτώ Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Δεκαεννέα Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Είκοσι Njëzetë - ɲəzεtə
Εικοσιένα Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Είκοσιδύο Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Είκοσιτρία Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Είκοσιτέσσερα Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Είκοσιπέντε Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Είκοσιέξι Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Είκοσιεφτά Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Είκοσιοκτώ Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Είκοσιεννέα Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Τριάντα Tridhjetë - tɾiðjεtə
Τριανταένα Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Τριανταδύο Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Τριαντατρία Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Τριαντατέσσερα Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Τριανταπέντε Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Τριανταέξι Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Σαράντα Dyzetë - dyzεt
Πενήντα Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Εξήντα Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Εβδομήντα Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Ογδόντα Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Ενενήντα Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
εκατό Njëqind - ɲəcind
πεντακόσια Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
διακόσια Dyqind - dycind
Τριακόσια Treqind - tɾεcind
Τετρακόσια Katërqind - katəɾcind
Χίλια Një mijë - ɲə mijə
Χίλιαπεντακόσια Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Δυο χιλιάδες Dy mijë - dymijə
Δέκα χιλιάδες Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
7.7/10 (3 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων