Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Αρμενικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Αρμενικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Αρμενικά
Μηδέν Զրո - Zro
Ένα Մեկ - Mek
Δύο Երկու - Erku
Τρία Երեք - Ereq
Τέσσερα Չորս - Tchors
Πέντε Հինգ - Hing
Έξι Վեց - Vets
Εφτά Յոթ - Yot
Οκτώ Ութ - Ut
Εννέα Ինը - Iny
Δέκα Տաս - Tas
Έντεκα Տասնմեկ - Tasnmek
Δώδεκα Տասներկու - Tasnerku
Δεκατρία Տասներեք - Tasnereq
Δεκατέσσερα Տասնչորս - Tasntchors
Δεκαπέντε Տասնհինգ - Tasnhing
Δεκαέξι Տասնվեց - Tasnvets
Δεκαεφτά Տասնյոթ - Tasnyot
Δεκαοκτώ Տասնութ - Tasnut
Δεκαεννέα Տասնինը - Tasniny
Είκοσι Քսան - Qsan
Εικοσιένα Քսանմեկ - Qsanmek
Είκοσιδύο Քսաներկու - Qsanerku
Είκοσιτρία Քսաներեք - Qsanereq
Είκοσιτέσσερα Քսանչորս - Qsantchors
Είκοσιπέντε Քսանհինգ - Qsanhing
Είκοσιέξι Քսանվեց - Qsanvets
Είκοσιεφτά Քսանյոթ - Qsanyot
Είκοσιοκτώ Քսանութ - Qsanut
Είκοσιεννέα Քսանինը - Qsaniny
Τριάντα Երեսուն - Eresun
Τριανταένα Երեսունմեկ - Eresunmek
Τριανταδύο Երեսուներկու - Eresunerku
Τριαντατρία Երեսուներեք - Eresunereq
Τριαντατέσσερα Երեսունչորս - Eresuntchors
Τριανταπέντε Երեսունհինգ - Eresunhing
Τριανταέξι Երեսունվեց - Eresunvets
Σαράντα Քառասուն - Qarasun
Πενήντα Հիսուն - Hisun
Εξήντα Վաթսուն - Vatsun
Εβδομήντα Յոթանասուն - Yotanasun
Ογδόντα Ութսուն - utsun
Ενενήντα Իննսուն - Innsun
εκατό Հարյուր - Haryur
πεντακόσια Հարյուր հինգ - Haryur hing
διακόσια Երկու հարյուր - Erku haryur
Τριακόσια Երեք հարյուր - Ereq haryur
Τετρακόσια Չորս հարյուր - Tchors haryur
Χίλια Հազար - Hazar
Χίλιαπεντακόσια Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Δυο χιλιάδες Երկու հազար - Yerku hazar
Δέκα χιλιάδες Տաս հազար - Tas hazar

Loecsen Print
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων