Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Εσθονικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Εσθονικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Εσθονικά
Μηδέν Null
Ένα Üks
Δύο Kaks
Τρία Kolm
Τέσσερα Neli
Πέντε Viis
Έξι Kuus
Εφτά Seitse
Οκτώ Kaheksa
Εννέα Üheksa
Δέκα Kümme
Έντεκα Üksteist
Δώδεκα Kaksteist
Δεκατρία Kolmteist
Δεκατέσσερα Neliteist
Δεκαπέντε Viisteist
Δεκαέξι Kuusteist
Δεκαεφτά Seitseteist
Δεκαοκτώ Kaheksateist
Δεκαεννέα Üheksateist
Είκοσι Kakskümmend
Εικοσιένα Kakskümmend üks
Είκοσιδύο Kakskümmend kaks
Είκοσιτρία Kakskümmend kolm
Είκοσιτέσσερα Kakskümmend neli
Είκοσιπέντε Kakskümmend viis
Είκοσιέξι Kakskümmend kuus
Είκοσιεφτά Kakskümmend seitse
Είκοσιοκτώ Kakskümmend kaheksa
Είκοσιεννέα Kakskümmend üheksa
Τριάντα Kolmkümmend
Τριανταένα Kolmkümmend üks
Τριανταδύο Kolmkümmend kaks
Τριαντατρία Kolmkümmend kolm
Τριαντατέσσερα Kolmkümmend neli
Τριανταπέντε Kolmkümmend viis
Τριανταέξι Kolmkümmend kuus
Σαράντα Nelikümmend
Πενήντα Viiskümmend
Εξήντα Kuuskümmend
Εβδομήντα Kuuskümmend kuus
Ογδόντα Kaheksakümmend
Ενενήντα Üheksakümmend
εκατό Sada
διακόσια Kakssada
Τριακόσια Kolmsada
Τετρακόσια Nelisada
Χίλια Tuhat
Χίλιαπεντακόσια Tuhat viissada
Δυο χιλιάδες Kaks tuhat
Δέκα χιλιάδες Kümme tuhat
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων