Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Ιταλικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Ιταλικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Ιταλικά
Μηδέν Zero
Ένα Uno
Δύο Due
Τρία Tre
Τέσσερα Quattro
Πέντε Cinque
Έξι Sei
Εφτά Sette
Οκτώ Otto
Εννέα Nove
Δέκα Dieci
Έντεκα Undici
Δώδεκα Dodici
Δεκατρία Tredici
Δεκατέσσερα Quattordici
Δεκαπέντε Quindici
Δεκαέξι Sedici
Δεκαεφτά Diciassette
Δεκαοκτώ Diciotto
Δεκαεννέα Diciannove
Είκοσι Venti
Εικοσιένα Ventuno
Είκοσιδύο Ventidue
Είκοσιτρία Ventitre
Είκοσιτέσσερα Ventiquattro
Είκοσιπέντε Venticinque
Είκοσιέξι Ventisei
Είκοσιεφτά Ventisette
Είκοσιοκτώ Ventotto
Είκοσιεννέα Ventinove
Τριάντα Trenta
Τριανταένα Trentuno
Τριανταδύο Trentadue
Τριαντατρία Trentatre
Τριαντατέσσερα Trentaquattro
Τριανταπέντε Trentacinque
Τριανταέξι Trentasei
Σαράντα Quaranta
Πενήντα Cinquanta
Εξήντα Sessanta
Εβδομήντα Settanta
Ογδόντα Ottanta
Ενενήντα Novanta
εκατό Cento
διακόσια Duecento
Τριακόσια Trecento
Τετρακόσια Quattrocento
Χίλια Mille
Χίλιαπεντακόσια Millecinquecento
Δυο χιλιάδες Duemila
Δέκα χιλιάδες Diecimila

Loecsen Print
9.5/10 (2 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων