Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Καταλανικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Καταλανικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Καταλανικά
Μηδέν Zero
Ένα Un / Una
Δύο Dos
Τρία Tres
Τέσσερα Quatre
Πέντε Cinc
Έξι Sis
Εφτά Set
Οκτώ Vuit
Εννέα Nou
Δέκα Deu
Έντεκα Onze
Δώδεκα Dotze
Δεκατρία Tretze
Δεκατέσσερα Catorze
Δεκαπέντε Quinze
Δεκαέξι Setze
Δεκαεφτά Disset
Δεκαοκτώ Divuit
Δεκαεννέα Dinou
Είκοσι Vint
Εικοσιένα Vint-i-u / Vint-i-un
Είκοσιδύο Vint-i-dos
Είκοσιτρία Vint-i-tres
Είκοσιτέσσερα Vint-i-quatre
Είκοσιπέντε Vint-i-cinc
Είκοσιέξι Vint-i-sis
Είκοσιεφτά Vint-i-set
Είκοσιοκτώ Vint-i-vuit
Είκοσιεννέα Vint-i-nou
Τριάντα Trenta
Τριανταένα Trenta-ú
Τριανταδύο Trenta-dos
Τριαντατρία Trenta-tres
Τριαντατέσσερα Trenta-quatre
Τριανταπέντε Trenta-cinc
Τριανταέξι Trenta-sis
Σαράντα Quaranta
Πενήντα Cinquanta
Εξήντα Seixanta
Εβδομήντα Setanta
Ογδόντα Vuitanta
Ενενήντα Noranta
εκατό Cent
πεντακόσια Cent cinc
διακόσια Dos-cents
Τριακόσια Tres-cents
Τετρακόσια Quatre-cents
Χίλια Mil
Χίλιαπεντακόσια Mil cinc-cents
Δυο χιλιάδες Dos mil
Δέκα χιλιάδες Deu mil
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων