( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων

+ 15 θέματα
Κύριες εκφράσεις, Συζήτηση, Αναζήτηση ενός ατόμου, Τα σημεία του καιρού , Αποχώρηση , Μπαρ, Εστιατόριο , Ταξί, Μεταφορά, Ξενοδοχείο, Παραλία, Οικογένεια, Συναισθήματα, Μαθαίνω, Χρώματα, Αριθμοί, Σε περίπτωση στεναχώριας,

Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Λετονικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Λετονικά - Αριθμοί


Ελληνικά Λετονικά
Μηδέν Nulle
Ένα Viens
Δύο Divi
Τρία Trīs
Τέσσερα Četri
Πέντε Pieci
Έξι Seši
Εφτά Septiņi
Οκτώ Astoņi
Εννέα Deviņi
Δέκα Desmit
Έντεκα Vienpadsmit
Δώδεκα Divpadsmit
Δεκατρία Trīspadsmit
Δεκατέσσερα Četrpadsmit
Δεκαπέντε Piecpadsmit
Δεκαέξι Sešpadsmit
Δεκαεφτά Septiņpadsmit
Δεκαοκτώ Astoņpadsmit
Δεκαεννέα Deviņpadsmit
Είκοσι Divdesmit
Εικοσιένα Divdesmit viens
Είκοσιδύο Divdesmit divi
Είκοσιτρία Divdesmit trīs
Είκοσιτέσσερα Divdesmit četri
Είκοσιπέντε Divdesmit pieci
Είκοσιέξι Divdesmit seši
Είκοσιεφτά Divdesmit septiņi
Είκοσιοκτώ Divdesmit astoņi
Είκοσιεννέα Divdesmit deviņi
Τριάντα Trīsdesmit
Τριανταένα Trīsdesmit viens
Τριανταδύο Trīsdesmit divi
Τριαντατρία Trīsdesmit trīs
Τριαντατέσσερα Trīsdesmit četri
Τριανταπέντε Trīsdesmit pieci
Τριανταέξι Trīsdesmit seši
Σαράντα Četrdesmit
Πενήντα Piecdesmit
Εξήντα Sešdesmit
Εβδομήντα Septiņdesmit
Ογδόντα Astoņdesmit
Ενενήντα Deviņdesmit
εκατό Simts
πεντακόσια Simts pieci
διακόσια Divi simti
Τριακόσια Trīs simti
Τετρακόσια Četri simti
Χίλια Tūkstotis
Χίλιαπεντακόσια Tūkstotis pieci simti
Δυο χιλιάδες Divi tūkstoši
Δέκα χιλιάδες Desmit tūkstoši

Loecsen Print