( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων

+ 15 θέματα
Κύριες εκφράσεις, Συζήτηση, Αναζήτηση ενός ατόμου, Τα σημεία του καιρού , Αποχώρηση , Μπαρ, Εστιατόριο , Ταξί, Μεταφορά, Ξενοδοχείο, Παραλία, Οικογένεια, Συναισθήματα, Μαθαίνω, Χρώματα, Αριθμοί, Σε περίπτωση στεναχώριας,

Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Πορτογαλικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Πορτογαλικά - Αριθμοί


Ελληνικά Πορτογαλικά
Μηδέν Zero
Ένα Um
Δύο Dois
Τρία Três
Τέσσερα Quatro
Πέντε Cinco
Έξι Seis
Εφτά Sete
Οκτώ Oito
Εννέα Nove
Δέκα Dez
Έντεκα Onze
Δώδεκα Doze
Δεκατρία Treze
Δεκατέσσερα Catorze
Δεκαπέντε Quinze
Δεκαέξι Dezasseis
Δεκαεφτά Dezassete
Δεκαοκτώ Dezoito
Δεκαεννέα Dezanove
Είκοσι Vinte
Εικοσιένα Vinte e um
Είκοσιδύο Vinte e dois
Είκοσιτρία Vinte e três
Είκοσιτέσσερα Vinte e quatro
Είκοσιπέντε Vinte e cinco
Είκοσιέξι Vinte e seis
Είκοσιεφτά Vinte e sete
Είκοσιοκτώ Vinte e oito
Είκοσιεννέα Vinte e nove
Τριάντα Trinta
Τριανταένα Trinta e um
Τριανταδύο Trinta e dois
Τριαντατρία Trinta e três
Τριαντατέσσερα Trinta e quatro
Τριανταπέντε Trinta e cinco
Τριανταέξι Trinta e seis
Σαράντα Quarenta
Πενήντα Cinquenta
Εξήντα Sessenta
Εβδομήντα Setenta
Ογδόντα Oitenta
Ενενήντα Noventa
εκατό Cem
διακόσια Duzentos
Τριακόσια Trezentos
Τετρακόσια Quatrocentos
Χίλια Mil
Χίλιαπεντακόσια Mil e quinhentos
Δυο χιλιάδες Dois mil
Δέκα χιλιάδες Dez mil

Loecsen Print