Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Ρουμανικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Ρουμανικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Ρουμανικά
Μηδέν Zero
Ένα Unu
Δύο Doi
Τρία Trei
Τέσσερα Patru
Πέντε Cinci
Έξι Şase
Εφτά Şapte
Οκτώ Opt
Εννέα Nouă
Δέκα Zece
Έντεκα Unsprezece
Δώδεκα Doisprezece
Δεκατρία Treisprezece
Δεκατέσσερα Paisprezece
Δεκαπέντε Cincisprezece
Δεκαέξι Șaisprezece
Δεκαεφτά Şaptesprezece
Δεκαοκτώ Optsprezece
Δεκαεννέα Nouăsprezece
Είκοσι Douăzeci
Εικοσιένα Douăzeci şi unu
Είκοσιδύο Douăzeci şi doi
Είκοσιτρία Douăzeci şi trei
Είκοσιτέσσερα Douăzeci şi patru
Είκοσιπέντε Douăzeci şi cinci
Είκοσιέξι Douăzeci şi şase
Είκοσιεφτά Douăzeci și șapte
Είκοσιοκτώ Douăzeci şi opt
Είκοσιεννέα Douăzeci şi nouă
Τριάντα Treizeci
Τριανταένα Treizeci şi unu
Τριανταδύο Treizeci şi doi
Τριαντατρία Treizeci şi trei
Τριαντατέσσερα Treizeci şi patru
Τριανταπέντε Treizeci şi cinci
Τριανταέξι Treizeci şi şase
Σαράντα Patruzeci
Πενήντα Cincizeci
Εξήντα Șaizeci
Εβδομήντα Şaptezeci
Ογδόντα Optzeci
Ενενήντα Nouăzeci
εκατό O sută
διακόσια Două sute
Τριακόσια Trei sute
Τετρακόσια Patru sute
Χίλια O mie
Χίλιαπεντακόσια O mie cinci sute
Δυο χιλιάδες Două mii
Δέκα χιλιάδες Zece mii
9.7/10 (3 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων