Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Σλοβάκικα - Αριθμοί
Εκμάθηση Σλοβάκικα - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Σλοβάκικα
Μηδέν Nula
Ένα Jeden
Δύο Dva
Τρία Tri
Τέσσερα Štyri
Πέντε Päť
Έξι Šesť
Εφτά Sedem
Οκτώ Osem
Εννέα Deväť
Δέκα Desať
Έντεκα Jedenácť
Δώδεκα Dvanácť
Δεκατρία Trinácť
Δεκατέσσερα Štrnácť
Δεκαπέντε Pätnácť
Δεκαέξι Šestnácť
Δεκαεφτά Sedemnácť
Δεκαοκτώ Osemnácť
Δεκαεννέα Devätnácť
Είκοσι Dvadsať
Εικοσιένα Dvadsať jeden
Είκοσιδύο Dvadsať dva
Είκοσιτρία Dvadsať tri
Είκοσιτέσσερα Dvadsať štyri
Είκοσιπέντε Dvadsať päť
Είκοσιέξι Dvadsať šesť
Είκοσιεφτά Dvadsať sedem
Είκοσιοκτώ Dvadsaťosem
Είκοσιεννέα Dvadsať deväť
Τριάντα Tridsať
Τριανταένα Tridsať jedna
Τριανταδύο Tridsať dva
Τριαντατρία Tridsať tri
Τριαντατέσσερα Tridsať štyri
Τριανταπέντε Tridsať päť
Τριανταέξι Třicet šesť
Σαράντα Štyridsať
Πενήντα Päťdesiat
Εξήντα Šesťdesiat
Εβδομήντα Sedemdesiat
Ογδόντα Osemdesiat
Ενενήντα Deväťdesiat
εκατό Sto
πεντακόσια Sto päť
διακόσια Dve sto
Τριακόσια Tri sto
Τετρακόσια Štyri sto
Χίλια Tisíc
Χίλιαπεντακόσια Tisíc päť sto
Δυο χιλιάδες Dve tisíc
Δέκα χιλιάδες Desať tisíc

Loecsen Print
10.0/10 (1 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων