Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Ταιλανδικά - Αριθμοί
Εκμάθηση Ταιλανδικά - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Ταιλανδικά
Μηδέν ศูนย์ - Sun
Ένα หนึ่ง - Nueng
Δύο สอง - Song
Τρία สาม - Sam
Τέσσερα สี่ - Si
Πέντε ห้า - Ha
Έξι หก - Hok
Εφτά เจ็ด - Chet
Οκτώ แปด - Paet
Εννέα เก้า - Kao
Δέκα สิบ - Sip
Έντεκα สิบเอ็ด - Sip Et
Δώδεκα สิบสอง - Sip Song
Δεκατρία สิบสาม - Sip Sam
Δεκατέσσερα สิบสี่ - Sip Si
Δεκαπέντε สิบห้า - Sip Ha
Δεκαέξι สิบหก - Sip Hok
Δεκαεφτά สิบเจ็ด - Sip Chet
Δεκαοκτώ สิบแปด - Sip Paet
Δεκαεννέα สิบเก้า - Sip Kao
Είκοσι ยี่สิบ - Yisip
Εικοσιένα ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Είκοσιδύο ยี่สิบสอง - Yisip Song
Είκοσιτρία ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Είκοσιτέσσερα ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Είκοσιπέντε ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Είκοσιέξι ยี่สิบหก - Yisip Hok
Είκοσιεφτά ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Είκοσιοκτώ ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Είκοσιεννέα ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Τριάντα สามสิบ - Samsip
Τριανταένα สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Τριανταδύο สามสิบสอง - Samsip Song
Τριαντατρία สามสิบสาม - Samsip Sam
Τριαντατέσσερα สามสิบสี่ - Samsip Si
Τριανταπέντε สามสิบห้า - Samsip Ha
Τριανταέξι สามสิบหก - Samsip Hok
Σαράντα สี่สิบ - Si Sip
Πενήντα ห้าสิบ - Ha Sip
Εξήντα หกสิบ - Hok Sip
Εβδομήντα เจ็ดสิบ - Chet Sip
Ογδόντα แปดสิบ - Paet Sip
Ενενήντα เก้าสิบ - Kao Sip
εκατό หนึ่งร้อย - Nueng Roi
διακόσια สองร้อย - Song Roi
Τριακόσια สามร้อย - Sam Roi
Τετρακόσια สี่ร้อย - Si Roi
Χίλια หนึ่งพัน - Nueng Phan
Χίλιαπεντακόσια หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Δυο χιλιάδες สองพัน - Song Phan
Δέκα χιλιάδες หนึ่งหมื่น - Nueng Muen
10.0/10 (1 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων