Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Τούρκικα - Αριθμοί
Εκμάθηση Τούρκικα - Αριθμοί
www.loecsen.com

Ελληνικά Τούρκικα
Μηδέν Sıfır - soefoer
Ένα Bir - bir
Δύο Iki - iki
Τρία Üç - ütch
Τέσσερα Dört - dört
Πέντε Beş - bech
Έξι Altı - altoe
Εφτά Yedi - yedi
Οκτώ Sekiz - sekiz
Εννέα Dokuz - dokuz
Δέκα On - on
Έντεκα On bir - on bir
Δώδεκα On iki - on iki
Δεκατρία On üç - on ütch
Δεκατέσσερα On dört - on dört
Δεκαπέντε On beş - on bech
Δεκαέξι On altı - on altoe
Δεκαεφτά On yedi - on yedi
Δεκαοκτώ On sekiz - on sekiz
Δεκαεννέα On dokuz - on dokuz
Είκοσι Yirmi - yirmi
Εικοσιένα Yirmi bir - yirmi bir
Είκοσιδύο Yirmi iki - yirmi iki
Είκοσιτρία Yirmi üç - yirmi ütch
Είκοσιτέσσερα Yirmi dört - yirmi dört
Είκοσιπέντε Yirmi beş - yirmi bech
Είκοσιέξι Yirmi altı - yirmi altoe
Είκοσιεφτά Yirmi yedi - yirmi yedi
Είκοσιοκτώ Yirmi sekiz - yirmi sekiz
Είκοσιεννέα Yirmi dokuz - yirmi dokus
Τριάντα Otuz - otuz
Τριανταένα Otuz bir - otuz bir
Τριανταδύο Otuz iki - otuz iki
Τριαντατρία Otuz üç - otuz ütch
Τριαντατέσσερα Otuz dört - otuz dört
Τριανταπέντε Otuz beş - otuz bech
Τριανταέξι Otuz altı - otuz altoe
Σαράντα Kırk - koerk
Πενήντα Elli - elli
Εξήντα Altmış - altmoech
Εβδομήντα Yetmiş - yetmich
Ογδόντα Seksen - seksen
Ενενήντα Doksan - doksan
εκατό Yüz - yüz
διακόσια Iki yüz - iki yüz
Τριακόσια Üç yüz - ütch yüz
Τετρακόσια Dört yüz - dört yüz
Χίλια Bin - bin
Χίλιαπεντακόσια Bin beş yüz - bin bech yüz
Δυο χιλιάδες Iki bin - iki bin
Δέκα χιλιάδες On bin - on bin
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων