Μετάφραση / Αριθμοί


Εκμάθηση Χίντι - Αριθμοί
Εκμάθηση Χίντι - Αριθμοί


Ελληνικά Χίντι
Μηδέν शून्य - Śhūn'ya
Ένα एक - Ēk
Δύο दो - 
Τρία तीन - Tīn
Τέσσερα चार - Tchār
Πέντε पांच - Pān̄ch
Έξι छह - Tchèh
Εφτά सात - Sāt
Οκτώ आठ - Āṭh
Εννέα नौ - Nau
Δέκα दस - Dass
Έντεκα ग्यारह - Gyārha
Δώδεκα बारह - Bārha
Δεκατρία तेरह - Tērha
Δεκατέσσερα चौदह - Tchaudha
Δεκαπέντε पंद्रह - Pandrha
Δεκαέξι सोलह - Sōlha
Δεκαεφτά सत्रह - Satrha
Δεκαοκτώ अठारह - Aṭhārha
Δεκαεννέα उन्नीस - Unnīss
Είκοσι बीस - Bīss
Εικοσιένα इक्कीस - Ikkīss
Είκοσιδύο बाईस - Bā'īss
Είκοσιτρία तेईस - Tē'īss
Είκοσιτέσσερα चौबीस - Tchaubīss
Είκοσιπέντε पच्चीस - Pacchīss
Είκοσιέξι छब्बीस - Tchabbīss
Είκοσιεφτά सत्ताईस - Sattā'īss
Είκοσιοκτώ अट्ठाईस - Aṭṭhā'īss
Είκοσιεννέα उनतीस - Untīss
Τριάντα तीस - Tīss
Τριανταένα इकतीस - Iktīss
Τριανταδύο बत्तीस - Battīss
Τριαντατρία तैंतीस - Taintīss
Τριαντατέσσερα चौंतीस - Tchauntīss
Τριανταπέντε पैंतीस - Paintīss
Τριανταέξι छत्तीस - Tchattīss
Σαράντα चालीस - Tchālīss
Πενήντα पचास - Patchāss
Εξήντα साठ - Sāṭh
Εβδομήντα सत्तर - Sattoeur
Ογδόντα अस्सी - As'sī
Ενενήντα नब्बे - Nabbē
εκατό सौ - Sau
πεντακόσια एक सौ पांच - Ēk sau pān̄ch
διακόσια दो सौ - Dō sau
Τριακόσια तीन सौ - Tīn sau
Τετρακόσια चार सौ - Tchār sau
Χίλια हजार - Hajār
Χίλιαπεντακόσια हजार पांच सौ - Hajāra pān̄ca sau
Δυο χιλιάδες दो हजार - Dō hajār
Δέκα χιλιάδες दस हजार - Das hajār

Loecsen Print

( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων