+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Looking for someone


Learn albanian - Looking for someone
Learn albanian - Looking for someone


English Albanian
Excuse me, is Sarah here? Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Yes, she's here Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
She's out Ka dalë - ka dalə
You can call her on her mobile phone Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Do you know where I could find her? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
She is at work Ajo është në punë - ajɔ əʃtə nə punə
She is at home Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
Excuse me, is Julien here? Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Yes, he's here Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
He's out Ka dalë - ka dalə
Do you know where I could find him? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
You can call him on his mobile phone Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
He is at work Ai është në punë - ai əʃtə nə punə
He is at home Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi

Loecsen Print