+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Family


Learn albanian - Family
Learn albanian - Family


English Albanian
Do you have family here? Ke të afërm këtu? - kε tə afəɾm kətu?
My father Im atë - im atə
My mother Ime më - imɛ mə
My son Im bir - im biɾ
My daughter Vajza ime - vajza imε
A brother Një vëlla - ɲə vəɫa
a sister Një motër - ɲə mɔtəɾ
a friend Një mikeshë - ɲə mikεʃə
My boyfriend Miku im - miku im
My girlfriend Mikesha ime - mikɛʃa imɛ
My husband Im shoq - im ʃɔc
My wife Ime shoqe - imɛ ʃɔcɛ

Loecsen Print