Translation / Hotel


Learn albanian - Hotel
Learn albanian - Hotel
www.loecsen.com

English Albanian
The hotel Hoteli - hɔtɛli
Apartment Apartamenti - apaɾtamɛnti
Welcome! Mirësevjen! - miɾəsɛvjɛn
Do you have a room available? Keni ndonjë dhomë të lirë? - kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Is there a bathroom in the room? A ka banjë në dhomë? - a ka baɲə nə ðɔmə?
Would you prefer two single beds? Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? - dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Do you wish to have a twin room? Doni një dhomë me shtrat dopio? - dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
A room with bathtub - with balcony - with shower Dhomë me banjë - me ballkon - me dush - ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Bed and breakfast Mëngjesi i përfshirë - mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
How much is it for a night? Sa kushton nata? - sa kuʃtɔn nata?
I would like to see the room first Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. - dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Yes, of course Po, sigurisht - pɔ, siɡuɾiʃt
Thank you, the room is very nice Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë - falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
OK, can I reserve for tonight? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? - nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
It's a bit too much for me, thank you Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. - falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Could you take care of my luggage, please? Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? - mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Where is my room, please? Ku është dhoma ime, ju lutem? - ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
It is on the first floor Është në katin e parë - əʃtə nə katin ε paɾə
Is there a lift? Ka ashensor? - ka aʃεnsɔɾ?
The elevator is on your left Ashensori është në të majtën tuaj - aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
The elevator is on your right Ashensori është në të djathtën tuaj - aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Where is the laundry room, please? Ku ndodhet lavanderia? - ku ndɔðεt lavandεɾia?
It is on the ground floor Është në katin përdhes - əʃtə nə katin pəɾðεs
Ground floor Kati përdhes - kati pəɾðεs
Bedroom Dhomë - ðɔmə
Dry cleaner's Patrim kimik - pastɾim kimik
Hair salon Parukeri - paɾukεɾi
Car parking space Parking - paɾkinɡ
Let's meet in the meeting room? Takohemi në sallën e mbledhjeve? - takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Meeting room Salla e mbledhjeve - saɫa ε mblεðjεvε
The swimming pool is heated Pishina është ngrohur - piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Swimming pool Pishina - piʃina
Please, wake me up at seven a.m. Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem - mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
The key, please Çelësin, ju lutem - ʧεləsin ju lutεm
The pass, please Fjalëkalimin, ju lutem - fjaləkalimin, ju lutεm
Are there any messages for me? Ka mesazhe për mua? - ka mεsaʒε pəɾ mua?
Yes, here you are Po, ja ku janë - pɔ, ja ku janə
No, we didn't receive anything for you Jo, nuk ju ka ardhur asgjë - jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Where can I get some change? Ku mund të thyej në monedha? - ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Please can you give me some change? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? - mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
We can make some for you, how much would you like? Po, mundemi. Sa doni të bëni? - pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
8.8/10 (24 votes)

Your comments are welcome!

Show comments