Translation / Numbers


Learn albanian - Numbers
Learn albanian - Numbers
www.loecsen.com

English Albanian
Zero Zero - zεɾɔ
One Një - ɲə
Two Dy - dy
Three Tre - tɾε
Four Katër - katəɾ
Five Pesë - pεsə
Six Gjashtë - ɟaʃtə
Seven Shtatë - ʃtatə
Eight Tetë - tεtə
Nine Nëntë - nəntə
Ten Dhjetë - ðjεtə
Eleven Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Twelve Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Thirteen Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Fourteen Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Fifteen Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Sixteen Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Seventeen Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Eighteen Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Nineteen Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Twenty Njëzetë - ɲəzεtə
Twenty-one Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Twenty-two Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Twenty-three Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Twenty-four Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Twenty-five Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Twenty-six Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Twenty-seven Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Twenty-eight Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Twenty-nine Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Thirty Tridhjetë - tɾiðjεtə
Thirty-one Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Thirty-two Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Thirty-three Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Thirty-four Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Thirty-five Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Thirty-six Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Forty Dyzetë - dyzεt
Fifty Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Sixty Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Seventy Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Eighty Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Ninety Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
One hundred Njëqind - ɲəcind
A hundred and five Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Two hundred Dyqind - dycind
Three hundred Treqind - tɾεcind
Four hundred Katërqind - katəɾcind
A thousand Një mijë - ɲə mijə
A thousand five hundred Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Two thousand Dy mijë - dymijə
Ten thousand Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
8.8/10 (30 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments