Translation / Time tracking


Learn albanian - Time tracking
Learn albanian - Time tracking
www.loecsen.com

English Albanian
When did you get here? Kur arrin? - kuɾ arrin?
Today Sot - sɔt
Yesterday Dje - djε
Two days ago Që prej dy ditësh - cə pɾɛj dy ditəʃ
How long are you staying for? Sa do qëndrosh? - sa dɔ cəndɾɔʃ?
I'm leaving tomorrow Largohem nesër - laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
I'll be leaving the day after tomorrow Largohem pasnesër - laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
I'll be leaving in three days Largohem për tri ditë - laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Monday E hënë - ε hənə
Tuesday E martë - ε maɾtə
Wednesday E mërkurë - ε məɾkuɾə
Thursday E enjte - ε εɲtε
Friday E premte - ε pɾεmtε
Saturday E shtunë - ε ʃtunə
Sunday E dielë - ε diεlə
January Janar - janaɾ
February Shkurt - ʃkuɾt
March Mars - maɾs
April Prill - pɾiɫ
May Maj - maj
June Qershor - cεɾʃɔɾ
July Korrik - kɔrik
August Gusht - ɡuʃt
September Shtator - ʃtatɔɾ
October Tetor - tεtɔɾ
November Nëntor - nəntɔɾ
December Dhjetor - ðjεtɔɾ
What time are you leaving at? Kur nisesh? - kuɾ nisɛʃ?
Morning, at eight o'clock Në mëngjes, në orën tetë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Morning, at a quarter past 8 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Morning, at half past 8 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Morning, at a quarter to nine Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Evening, at 6pm Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë - nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
I am late Jam me vonesë - jam mεvɔnεsə
8.8/10 (30 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments