Translation / Parting


Learn albanian - Parting
Learn albanian - Parting
www.loecsen.com

English Albanian
It's late, I have to go! Është vonë. Duhet të iki! - əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Shall we meet again? Mund të shihemi sërish? - mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Yes with pleasure Po, me kënaqësi - pɔ, mε kənacəsi
This is my address Unë banoj në këtë adresë - unə banɔj nə kətə adɾεsə
Do you have a phone number? Ke një numër telefoni? - kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Yes here you go Po, ja ku është. - pɔ, ja ku əʃtə
I had a lovely time Kalova mirë me ty. - kalɔva miɾə mε ty
Me too, it was a pleasure to meet you Edhe unë. U gëzova që të takova. - εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
We will see each other soon Do të shihemi së shpejti - dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
I hope so too Me kënaqësi - mε kənacəsi
Goodbye Mirupafshim - miɾupafʃim
See you tomorrow Shihemi nesër! - ʃihεmi nεsəɾ
Bye! Përshëndetje - pəɾʃəndεtjε
8.8/10 (24 votes)

Your comments are welcome!

Show comments