+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn albanian - Feelings
Learn albanian - Feelings


English Albanian
I really like your country Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
I love you Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
I am happy Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
I am sad Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
I feel great here Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
I am cold Kam ftohtë - kam ftɔhtə
I am hot Kam vapë - kam vapə
It's too big Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
It's too small Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
It's perfect Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
Do you want to go out tonight? Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
I would like to go out tonight Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
It is a good idea Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
I want to have fun Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
It is not a good idea Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
I don't want to go out tonight Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
I want to rest Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
Would you like to do some sport? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Yes, I need to relax Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
I play tennis Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
No thanks. I am tired already Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ

Loecsen Print