Translation / Taxi


Learn albanian - Taxi
Learn albanian - Taxi
www.loecsen.com

English Albanian
Taxi!  Taksi! - taksi
Where would you like to go? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
I'm going to the train station Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
I'm going to the Day and Night Hotel Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Can you take me to the airport, please? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Can you take my luggage? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Is it far from here? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
No it's close Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Yes it's a little bit further away Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
How much will it be? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Take me there, please Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
You go right Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
You go left Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
It's straight on Është drejt - əʃtə dɾεjt
It's right here Arritëm! - aritəm
It's that way Është andej! - əʃtə andεj
Stop! Ndalo! - ndalɔ
Take your time Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Can I have a receipt, please? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8.7/10 (26 votes)

Your comments are welcome!

Show comments