Translation / Transportation


Learn albanian - Transportation
Learn albanian - Transportation
www.loecsen.com

English Albanian
Excuse me! I'm looking for the bus stop Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit. - ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
How much is a ticket to Sun City?  Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem? - sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Where does this train go, please?  Ku shkon ky tren, ju lutem? - ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Does this train stop at Sun City?  A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? - a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
When does the train for Sun City leave?  Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
When will this train arrive in Sun City?  Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
A ticket for Sun City, please Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. - ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Do you have the train's time table? A i keni oraret e trenave? - a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Bus schedule Orari i autobusave - ɔɾaɾi i autɔbusavε
Excuse me, which train goes to Sun City? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? - ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
This one Është ai atje - əʃtə ai atjε
Thanks Faleminderit! - falεmindεɾit
Don't mention it, have a good trip! Asgjë. Rrugë të mbarë! - asɟə. ruɡə tə mbaɾə
The garage Garazh; Ofiçinë - garazh; ɔfiʧinə
The petrol station Pikë karburanti - pikə kaɾbuɾanti
A full tank, please Mbusheni plot, ju lutem. - mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Bike Dyrrotak - dyrɔtak
Town centre Qendra e qytetit - cεndɾa ε cytεtit
Suburb Periferia - pεɾifεɾia
It is a city Është një qytet i madh - əʃtə ɲə cytεt i mað
It is a village Është një fshat - əʃtə ɲə fʃat
A mountain Një mal - ɲə mal
a lake Një liqen - ɲə licen
The countryside Fshati - f ʃati
8.8/10 (31 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments