+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Numbers


Learn armenian - Numbers
Learn armenian - Numbers


English Armenian
Zero Զրո - Zro
One Մեկ - Mek
Two Երկու - Erku
Three Երեք - Ereq
Four Չորս - Tchors
Five Հինգ - Hing
Six Վեց - Vets
Seven Յոթ - Yot
Eight Ութ - Ut
Nine Ինը - Iny
Ten Տաս - Tas
Eleven Տասնմեկ - Tasnmek
Twelve Տասներկու - Tasnerku
Thirteen Տասներեք - Tasnereq
Fourteen Տասնչորս - Tasntchors
Fifteen Տասնհինգ - Tasnhing
Sixteen Տասնվեց - Tasnvets
Seventeen Տասնյոթ - Tasnyot
Eighteen Տասնութ - Tasnut
Nineteen Տասնինը - Tasniny
Twenty Քսան - Qsan
Twenty-one Քսանմեկ - Qsanmek
Twenty-two Քսաներկու - Qsanerku
Twenty-three Քսաներեք - Qsanereq
Twenty-four Քսանչորս - Qsantchors
Twenty-five Քսանհինգ - Qsanhing
Twenty-six Քսանվեց - Qsanvets
Twenty-seven Քսանյոթ - Qsanyot
Twenty-eight Քսանութ - Qsanut
Twenty-nine Քսանինը - Qsaniny
Thirty Երեսուն - Eresun
Thirty-one Երեսունմեկ - Eresunmek
Thirty-two Երեսուներկու - Eresunerku
Thirty-three Երեսուներեք - Eresunereq
Thirty-four Երեսունչորս - Eresuntchors
Thirty-five Երեսունհինգ - Eresunhing
Thirty-six Երեսունվեց - Eresunvets
Forty Քառասուն - Qarasun
Fifty Հիսուն - Hisun
Sixty Վաթսուն - Vatsun
Seventy Յոթանասուն - Yotanasun
Eighty Ութսուն - utsun
Ninety Իննսուն - Innsun
One hundred Հարյուր - Haryur
A hundred and five Հարյուր հինգ - Haryur hing
Two hundred Երկու հարյուր - Erku haryur
Three hundred Երեք հարյուր - Ereq haryur
Four hundred Չորս հարյուր - Tchors haryur
A thousand Հազար - Hazar
A thousand five hundred Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Two thousand Երկու հազար - Yerku hazar
Ten thousand Տաս հազար - Tas hazar

Loecsen Print