+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Hotel


Learn burmese - Hotel
Learn burmese - Hotel


English Burmese
The hotel ဟိုတယ္ - ho tai
Apartment တိုက္ခန္း - taikʔ kaN
Welcome! ၾကိဳဆိုပါတယ္ - kyo sho pa tai
Do you have a room available? အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္ - ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
Is there a bathroom in the room? ေရခ်ိဳးခန္းပါလား - yé chō kaN pa lā
Would you prefer two single beds? တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား - thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
Do you wish to have a twin room? ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား - hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
A room with bathtub - with balcony - with shower ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း - yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
Bed and breakfast မနက္စာပါတဲ့အခန္း - ma netɁ sa pa téi ah kaN
How much is it for a night? တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ - titʔ nya bet laukɁ kya lé
I would like to see the room first အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ - ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
Yes, of course ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္ - hokʔ ké' , ya pa tai
Thank you, the room is very nice အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ - ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
OK, can I reserve for tonight? ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား - kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
It's a bit too much for me, thank you ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။ - nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
Could you take care of my luggage, please? က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား - kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
Where is my room, please? က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ - kya nau ah kaN bai mha pa lé
It is on the first floor ႏွစ္လႊာမွာပါ - hnit lewo mha pa
Is there a lift? ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား - datʔ lhé khā shiɁ lā
The elevator is on your left ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္ - datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
The elevator is on your right ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္ - datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
Where is the laundry room, please? ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ - hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
It is on the ground floor ေျမညီထပ္ မွာပါ။ - myé nyi tatɁ mha pa
Ground floor ေျမညီထပ္ - myé nyi tatɁ
Bedroom အခန္း - ah kaN
Dry cleaner's ပင္းမင္းဆိုင္ - piN miN saiN
Hair salon ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။ - saN piN nyut saiN
Car parking space ကားပါကင္။ - kā pa kiN
Let's meet in the meeting room? အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။ - ah sī ah wai kaN bai mha lé
Meeting room အစည္းအေဝးခန္း - ah sī ah wai kaN
The swimming pool is heated ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္ - yé nawai téi yé kū kaN
Swimming pool ေရကူးကန္ - yé kū kaN
Please, wake me up at seven a.m. မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ - ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
The key, please ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။ - ké zū pyu pi thauʔ pé pa
The pass, please ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။ - ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
Are there any messages for me? က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ - kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
Yes, here you are ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ - hokʔ ké' , di mha pa
No, we didn't receive anything for you ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး - shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
Where can I get some change? အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ - ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
Please can you give me some change? ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ - paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
We can make some for you, how much would you like? ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ - ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé

Loecsen Print