Translation / Looking for someone


Learn vietnamese - Looking for someone
Learn vietnamese - Looking for someone
www.loecsen.com

English Vietnamese
Excuse me, is Sarah here? Anh cho hỏi Sarah có ở đây không?
Yes, she's here Có, cô ấy ở đây
She's out Cô ấy ra ngoài rồi
You can call her on her mobile phone Em có thể gọi điện cho anh ấy được không?
Do you know where I could find her? Anh có biết tìm cô ấy ở đâu không?
She is at work Cô ấy đang làm việc
She is at home Cô ấy đang ở nhà
Excuse me, is Julien here? Em cho hỏi Julien có ở đây không?
Yes, he's here Có, anh ấy ở đây
He's out Anh ấy ra ngoài rồi
Do you know where I could find him? Em có biết tìm anh ấy ở đâu không?
You can call him on his mobile phone Anh có thể gọi điện cho cô ấy được không?
He is at work Anh ấy đang làm việc
He is at home Anh ấy đang ở nhà
8.9/10 (86 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments