Translation / Conversation


Learn vietnamese - Conversation
Learn vietnamese - Conversation
www.loecsen.com

English Vietnamese
Hello. How are you? Xin chào. Dạo này em thế nào?
Hello. I'm fine, thank you Xin chào. Em vẫn khỏe, cám ơn
Do you speak Vietnamese? Bạn có nói tiếng Việt không? - Bạn có nói tiếng Lít-va không?
No, I don't speak Vietnamese Không, tôi không nói tiếng Việt
Only a little bit Một chút thôi
Where do you come from? Em đến từ đâu?
What is your nationality? Em là người nước nào?
I am English Tôi là người Anh
And you, do you live here? Còn anh, anh sống ở đây à?
Yes, I live here Ừ, anh sống ở đây
My name is Sarah, what's your name? Em tên là Sarah, còn anh?
Julian Julien
What are you doing here? Bạn làm gì ở đây?
I am on holiday Em đang được nghỉ
We are on holiday Bọn em đang được nghỉ
I am on a business trip Em đang đi công tác
I work here Em làm việc ở đây
We work here Bọn em làm việc ở đây
Where are the good places to go out and eat? Quanh đây có những quán nào ngon ?
Is there a museum in the neighbourhood? Có bảo tàng nào ở gần đây không?
Where could I get an internet connection? Tôi có thể dùng Internet ở đâu?
9.0/10 (85 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments