+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Family


Learn vietnamese - Family
Learn vietnamese - Family


English Vietnamese
Do you have family here? Anh có gia đình ở đây không?
My father Ba tôi
My mother Má tôi
My son Con trai tôi
My daughter Con gái tôi
A brother Một em trai
a sister Một em gái
a friend Một người bạn gái
My boyfriend Bạn tôi
My girlfriend Bạn tôi
My husband Ông xã tôi
My wife Bà xã tôi

Loecsen Print